Tema Et framtidsrettet og bærekraftig landbruk

Aktivt landbruk over hele landet er det viktigste virkemiddelet vi har for å sikre en trygg matproduksjon, biologisk mangfold og en langsiktig og bærekraftig forvaltning av arealene våre. Norsk landbruk preges av høy mattrygghet og en verdensledende dyre- og plantehelse. Sammenlignet med matproduksjonen internasjonalt er landbruksnæringen i Norge relativt transparent og godt regulert. Det har stor betydning at den norske husdyrproduksjonen er verdensledende i bruk av lite antibiotika. Venstre mener at dette er viktige sider ved en bærekraftig matproduksjon. Landbruket må også i likhet med andre næringer gjennomgå kontinuerlige endringer for å tilpasse seg ny teknologi og svare på nye samfunnsutfordringer.

Norge er et land hvor de naturgitte forholdene for landbruksproduksjon er svært varierende. Noen områder egner seg for kornproduksjon, noen for frukt- og bærdyrking og grønnsaker, mens andre steder er det viktigere med et aktivt husdyrhold som kan beite og holde kulturlandskapet i hevd. Noen steder kan man effektivisere og drive store gårder, men andre steder må gårdene nødvendigvis være mindre. Både ulike klimasoner og topografi gjør at vi får et differensiert landbruk. Venstre mener at landbrukspolitikken må tilpasse seg dette.

Det er et mål at Norge skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, men Venstre vil ha en landbrukspolitikk som i større grad enn i dag tar hensyn til de geografiske forskjellene og hvor det legges større vekt på å ivareta kulturlandskap og forvaltning av naturressursene. I kulturlandskaper finnes det mange ulike plante- og dyrearter, ofte flere enn det man finner i uberørt natur. I dag står mange av artene i kulturlandskapet i fare for å bli utryddet på grunn av endringer i landbruket. De siste 20-30 årene har kornareal blitt tatt ut av produksjon og andelen dyr på beite blitt mindre. Samtidig har import av soya som proteinråvare til kraftfôr økt kraftig. Dette er en retning Venstre ønsker å snu.  Det må lønne seg å utnytte arealene til forproduksjon gjennom beiting eller grasproduksjon for å redusere bruk av korn og kraftfor til dyrefor.

Reduserte klimagassutslipp fra landbruket er en nødvendig del av en helhetlig landbrukspolitikk. Husdyr som fôres med kraftfôr slipper ut noe mindre klimagasser enn om de spiser gress, men størsteparten av utslippene er uløselig knyttet til selve produksjonen av mat. Venstre mener politikken må gi sterke incentiver for gjennomføring av klimatiltak i landbruket. Klimagassutslippene må avgiftsbelegges på en måte som likebehandler innenlandsk produksjon og import. I tillegg vil vi ha særlige tilskudd til driftsformer og som bidrar til reduserte utslipp.

Reindrift er en viktig samisk primærnæring som utnytter marginale naturressurser på fjell og vidde. Vi mener at det er viktig at reindriftens arealer sikres for framtida. En bærekraftig reindriftsnæring har vi når reintallet er tilpasset beitegrunnlaget.

Venstre vil

  • at landbrukspolitikken skal prioritere helse, miljø og dyrevelferd, fremfor høyest mulig produksjon
  • opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men endre innretningen mot miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger
  • knytte overføringene til landbruket til grønne verdier, der biologisk mangfold og dyrevelferd er viktig
  • se nærmere på den sveitsiske modellen for landbruksstøtte for å vurdere om den kan passe til norske forhold
  • øke forskningen på protein- og energirike vekster som alternativ til import av soya og bruk av annen biomasse til produksjon av dyrefor
  • tilpasse reinbestanden i Finnmark til beitegrunnlaget i området, og innføre registreringsplikt for antall dyr i reinsdyrbesetning