Tema Innovasjon og teknologiutvikling

For at vi skal kunne opprettholde den velferdsøkningen vi ønsker, må vi bevege oss mot en gjenbruksøkonomi som fører til redusert klimaavtrykk, lavere energiforbruk og bedre utnyttelse av all biomasse. Venstre vil legge til rette for en sirkulær økonomi, inspirert av naturens kretsløp. Målet er at ressurser skal gjenbrukes og danne grunnlag for lønnsom og bærekraftig industri. Avfall fra en produksjonsprosess skal inngå som råstoff i nye lønnsomme verdikjeder. For eksempel kan avfall fra matproduksjon gi biomasse til produksjon av fôr, biomaterialer, energi og gjødsel.

I Norge finnes mye kunnskap om ressursforvaltning, bioteknologi, materialer og energi. Utviklingen av den norske bioøkonomien krever nye produkter, prosesser og tjenester. Derfor må det satses på innovasjon og teknologiutvikling. Samspillet mellom aktørene i produksjons- og foredlingsleddet, FoU og virkemiddelapparatet må innrettes for å ta fatt i og gripe de mulighetene som ligger i bioøkonomien. Bioteknologi innen helse og medisin kan også være viktig for å realisere det store potensialet man har for bioøkonomisk verdiskaping i landbruk og marin sektor. Venstre mener det er viktig å utnytte kunnskap og teknologi på tvers av sektorer og på nye måter.

Bioteknologi gir store muligheter for å bedre matproduksjonen og for å utvikle nye næringer. Men bioteknologi reiser etiske dilemmaer og kan gi effekter i naturen som vi ikke kjenner rekkevidden av. Forskning rundt og utvikling av genmodifisert mat skal underlegges streng kontroll og regulering, og Venstre vil legge føre-var-prinsippet til grunn for politikken på dette området.

Venstre vil

  • ha økt satsing på bioteknologi i produktutvikling basert på fornybare ressurser
  • ha strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen
  • sikre langsiktig og forutsigbar drift av genbankene
  • stimulere til økt produksjon og bruk av bioenergi og biodrivstoff