Tema Miljøvennlig mineralutvinning

Malm, mineraler, pukk, grus, sand og naturstein er geologiske naturressurser på linje med olje, gass og vannressurser. Venstre prioriterer miljøvennlige løsninger for næringsutvikling og mener det er behov for en strategi for mineralressurser i Norge som gir en bærekraftig ressursutnyttelse, samtidig som den stimulerer til denne utviklingen.

Gruvedrift medfører ofte ulemper for berørte lokalsamfunn. Vi vil gi berørte kommuner kompensasjon for dette gjennom en ressursavgift. I tillegg vil vi sette av nødvendige midler på fond som skal dekke opprydding dersom gruvedriften innstilles.

Venstre vil

  • lage en nasjonal strategi for geologiske mineralressurser
  • lage et regelverk som sikrer at mineralutvinning skjer på en bærekraftig måte
  • innføre en lokal ressursavgift for å kompensere kommuner som opplever ulemper som følge av gruvedrift og innføre avgift på gruveavfall
  • stille krav til gruveselskaper om å sette av nødvendige midler til opprydning i et miljøfond
  • redusere avfallsmengden fra gruver og sørge for at kun faglig tilfredsstillende deponiløsninger på land aksepteres
  • forby fjorddeponi
  • tilbakeføre masse i nedlagte gruver, og stille strenge krav om rensing eller sikring mot avrenning for masser som likevel legges som landdeponi