Tema Selvstendige bønder

Venstre vil sikre at bøndene som tar vare på dyrene, forvalter naturen og dyrker maten vår, er motiverte og har høy kompetanse. God agronomi gir gode og stabile avlinger og lav belastning på klima og miljø. De fleste som overtar en gård har en annen utdanning enn som bonde. Dagens naturbruksutdanning er ikke tilpasset de som skal eie og drive en gård, men mer de som er ansatt på en gård. Vi mener det er behov for et bedre utdanningstilbud.

Venstres landbrukspolitikk tar utgangspunkt i bonden som selvstendig næringsdrivende. Framtidas landbrukspolitikk må utformes slik at hver enkelt bonde får større handlingsrom og økt frihet med økonomisk trygghet i bunn. Vi mener at de juridiske virkemidlene i landbruket må endres for å gjøre det lettere for folk på utsiden av næringen å starte som bønder. Mange av virkemidlene i landbrukspolitikken fører til mye byråkrati og mange dokumentasjonskrav for bonden. Venstre ønsker å fortsette arbeidet med forenklinger, og mener det er viktig å sikre god tilgang til veiledning, kurs og kompetanseheving i landbruket. At bonden har god kunnskap om forvaltning av natur- og arealressursene våre er viktigere enn hvor mange skjemaer som fylles ut.

Det må være mulig å gjøre langsiktige, fremtidsrettede og bærekraftige investeringer i landbruksnæringen. Markedsregulering er viktig for å kunne ha stabile og forutsigbare rammevilkår for leverandørene, og gjør det tryggere å investere. Venstre vil gjennomgå markedsreguleringen slik at en sikrer like konkurranseforhold mellom aktørene og muliggjør langsiktighet i næringen. I tillegg vil vi gå gjennom maktkonsentrasjonen i distribusjonskjedene og de store matvarekjedene med sikte på å øke antall aktører i matvarehandelen i Norge.

Venstre vil

  • sikre kompetanse i næringen gjennom god landbruksutdanning med økt vekt på naturforvaltning, og bedre muligheten for å ta videre- og etterutdanning
  • fortsette arbeidet med å forenkle landbruksvirkemidlene
  • gi kommunene mulighet til å fastsette egne grenser for boplikt innenfor et nasjonalt regelverk
  • fjerne odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten
  • beholde driveplikten på jordbruksarealer
  • oppmyke delingsforbudet i jordloven for å få bedre arrondering
  • legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer, bl.a. gjennom likere rammevilkår for kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker