Tema Trygg og klimasmart matproduksjon

Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Venstre vil derfor styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible endringer. Vi ønsker at bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket mark ikke skal være tillatt. Vern av dyrket jord vil også bidra til mindre utslipp av klimagasser som følge av mindre behov for nydyrking og mindre karbontap fra jord og vegetasjon.

Økologisk landbruk er et viktig alternativ for å sikre varig fruktbarhet i jorda, nok og rent vann, dyrevern, naturmangfold og lokal mattrygghet. Vi vil styrke tilbudet og etterspørselen etter økologiske varer. Det offentlige bør etterspørre miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder.

Vi mener at det skal lønne seg å ta klimasmarte valg på gården. De biologiske prosessene i landbruket kan ikke erstattes på samme måte som prosesser basert på ikke-fornybare råstoffer og fossilbaserte produksjonssystemer, men Venstre mener det må settes klare målsetninger for landbruket når det gjelder kutt i klimautslipp og økt lagring av karbon i jorda. Dårlig drevet jord er dårlig for klimaet. Dårlig grøfting og drift med stor jordpakking fører til store utslipp av blant annet lystgass (N2O), og frigjøring av bundet CO2. Det er et stort behov for investeringer på gården for å redusere klimagassutslipp fra jord, øke avlingene og redusere avrenning. Derfor vil Venstre at det skal etableres et fond med skattefordeler som stimulerer til kutt.

Produksjon av kjøtt bidrar til klimagassutslipp. Venstre vil legge mer vekt på hvilken type kjøtt vi spiser og at virkemidlene i landbruket skal stimulere til produksjon som bidrar til minst mulig utslipp. Dette gjelder også importert mat fra andre land med tilsvarende klimaavtrykk. Vi bør i større grad vektlegge kvalitet på produkter, dyrevelferd og miljømessig fotavtrykk gjennom landbruksoverføringene.

Venstre vil

  • at landbruket skal kutte sine klimagassutslipp eller bidra med økt binding av klimagasser i jord tilsvarende minimum 20 % av utslippene i 2015 innen 2030
  • øke forskningen på klimasmarte løsninger i landbruket
  • opprette et fond med skattefordeler for å stimulere til mer klimavennlig landbruk
  • ikke tillate bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka mark
  • forbedre tiltak til stimulering av god agronomi, som eks. drenering av landbruksjord
  • stoppe nydyrking av myr