Tema Vann som bærekraftig næring

Verdens behov for ferskvann er raskt økende, dels på grunn av befolkningsvekst og dels på grunn av økt forbruk som følge av bedret levestandard i utviklingsland. Prognoser tyder på at det globale vannbehovet vil stige med 40 prosent de neste 20 årene. Det betyr at vann representerer betydelige forretningsmuligheter for norsk vann- og prosessindustri.

Innenlandsk behov, verdensmarkedet og en satsing på miljøteknologi representerer til sammen en betydelig industriell mulighet for at Norge kan bygge seg opp når investeringene i olje- og gassvirksomheten flater ut. For å utløse en slik industriell satsing i Norge, vil Venstre omorganisere den norske vannsektoren fra mange og små kommunale eiere til færre og større virksomheter med økt fokus på innovasjon og kompetanse.

Venstre vil

  • legge til rette for flere innovasjonsprogram i vannsektoren
  • jobbe for en mer ressurseffektiv organisering av norsk vannsektor