Tema Åndsverk og opphavsrett

Tilgjengelighet til kunst og kultur er et gode både for produsenter og forbrukere. Det er imidlertid viktig at kulturpolitikken tilpasses til de utfordringene og mulighetene ny teknologi gir. Venstre mener at ingen urettmessig skal tjene på andres åndsverk. Det er et viktig samfunnsgode at det skapes og investeres i norsk kunst og kultur, og at det som produseres kan gjøres tilgjengelig for alle. Den som skaper et åndsverk, skal ha vern mot misbruk og skal sikres rimelig vederlag for sitt bidrag. Samtidig må vernet balanseres opp mot hensynet til de som investerer i produksjon og hensynet til brukerne. Store globale aktørers inntreden i det norske markedet utgjør en alvorlig trussel for inntektsgrunnlaget til store deler av kulturnæringen, spesielt innenfor musikk, film og TV.

Virkemidlene og lovgivingen må derfor stimulere til verdiskaping og investeringer i norsk innhold, og sikre at den norske kulturnæringen har minst like gode rammebetingelser som andre markeder, blant annet ved å unngå norske særreguleringer. Venstre mener at åndsverksloven bør moderniseres slik at både forbrukere og de som produserer, kan utnytte ny teknologi til distribusjon, samarbeid og utveksling av kulturuttrykk. Åndsverkslovens vernetid må også begrenses, og loven skal ikke gjelde for privat deling av materiale mellom enkeltpersoner. Venstre vil at mest mulig av offentlig støttet kulturproduksjon skal komme et bredest mulig publikum til gode, for eksempel gjennom større bruk av fribrukslisenser og publisering på nett.

Venstre vil

  • sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform
  • øke ressursene til Nasjonalbiblioteket for å gjøre norske åndsverk tilgjengelige på internett for fri bruk når vernetiden utløper
  • fjerne forbudet i åndsverksloven mot å omgå kopisperrer (DRM) på opphavsrettsbeskyttet materiale som eies av en forbruker
  • redusere opphavsrettens vernetid for bruk, men beholde vernetiden for kompensasjon
  • modernisere dagens åndsverks- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt, og tillate ikke-kommersiell fildeling