Tema Barne- og ungdomskultur

Venstre mener at barn og unge skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Norge har en offensiv satsing på kultur til barn og unge, men barne- og ungdomskulturen har fått ta liten del i det løftet resten av kulturlivet har vært med på. Kulturskolen er viktig for å gi barn og unge mulighet til å skape kulturuttrykk og er samtidig viktig for å dyrke frem talentene.

Vi mener at kommunene må ha frihet til selv å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg. Samtidig vil Venstre oppfordre til mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt. Barn og unge skal også ha like muligheter til kunst- og kulturopplevelser. Den kulturelle skolesekken er vår viktigste ordning for at alle elever skal få møte profesjonell kunst av høy kvalitet i et mangfold av uttrykk. Venstre vil også innføre et tilbud for barnehagebarna (den kulturelle sandkassa) etter modell av den kulturelle skolesekken.

Venstre vil

  • gi et eget kulturløft for barn og unge, med vekt på mangfold og kvalitet
  • gi alle barn reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene
  • styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet