Tema Bedre vilkår for idretten

Idretten er vårt største frivillige fellesskap og skaper trivsel, sosiale nettverk og folkehelse. Idrett er lek, samvær, integrering, dugnad, konkurranse og folkehelse.  Venstre vil legge til rette for frivillighet, idrett og friluftsliv i hele landet, og bidra til å fremme en sunn livsstil hos befolkningen.

Det er et mål for Venstre at flere deltar i både organisert og egenorganisert aktivitet. Alle som ønsker å drive idrett og fysisk aktivitet, må få mulighet til det. Den offentlige støtten må i sterkere grad kanaliseres til det lokale engasjementet og sikre mangfoldet av aktiviteter. Venstre mener det er spesielt viktig å sikre at alle barn og unge har likeverdige muligheter til å delta i de lokale idrettsaktivitetene. Venstre vil legge til rette for flere breddeidrettsanlegg og sikre at nye idretter og aktiviteter sikres gode vekstvilkår.

Den organiserte idretten mottar betydelig offentlig støtte. Derfor har den et særlig ansvar for å sikre at alle innbyggere har et bredt tilbud og at terskelen for deltakelse er så lav at alle kan delta. Barnehage og skole kan spille en enda viktigere rolle i dette arbeidet, og flere forsøk som Svømmeopplæring i barnehagen bør prøves ut.

I dag har staten gjort frivillige lag og foreninger avhengige av tilskudd fra Norsk Tippings spill. Overskuddet fra Norsk Tipping bør i stedet gå inn i statsbudsjettet, og tilskudd til frivillighet og idrett fordeles innenfor ordinære budsjettrammer.

Venstre vil

  • sørge for at idrettstilbudet er bredt og mangfoldig
  • øke andelen av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett
  • bygge flere nasjonalanlegg for idretter som mangler dette
  • gjøre alle vesentlige anleggstyper berettiget til statlig tilskudd, uavhengig av idrett
  • utvikle Olympiatoppen som nasjonalt senter for trening og prestasjon
  • lage en nasjonal plan for toppidrettskompetanse innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene
  • frigjøre kulturlivet, idretten og lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger gjennom finansiering over statsbudsjettet
  • gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett