Tema Kunst og kultur som levebrød

Et sterkt fritt og autonomt kulturliv er avgjørende for ytringsfriheten og et levende demokrati. Kunnskap om kulturen gjennom språk, historie, religion, verdensanskuelsen og motsetninger som kan oppstå på grunn av forskjeller i disse er viktig i møte med andre mennesker som har en annen bakgrunn enn oss selv. Kunstnerne bidrar til å utvikle det offentlige ordskiftet og samfunnet. Venstre vil sikre gode vilkår for kunstens frihet, ytringsmangfoldet og publikumsopplevelser.

Kunstnere skaper mer enn kultur. Over hele landet bygger arrangører og kunstnere merkevarer som setter Norge på kartet og skaper store verdier, også økonomiske, ofte i samspill med frivilligheten.  Venstre mener det er viktig sammensetningen i befolkningen reflekteres i kulturlivet og at det gis rom for mangfoldige kulturuttrykk.

Kulturarenaer

Mye av kunstproduksjonen og kunstuttrykkene blir muliggjort på offentlig finansierte institusjoner, som utgjør ryggraden i norsk kunst- og kulturliv. Institusjonene bidrar til kontinuerlig kunstproduksjon av høy kvalitet og gir mulighet til faste og forutsigbare arbeidsforhold for kunstnere. Ved å engasjere vikarer og gjestende kunstnere og bestille verk av norske kunstnere er institusjonene viktige bidragsytere til et mangfoldig kulturliv. Infrastruktur som øvingslokaler, scener, produksjonslokaler og støtteordninger legger grunnlaget for et levende kultur- og næringsliv.

Venstre vil

 • gi gode og forutsigbare rammevilkår til kunst- og kulturinstitusjoner.
 • legge til rette for flere møteplasser og stille lokaler til disposisjon for kulturvirksomhet og frivillige aktører på kulturfelt
 • gjennomgå de økonomiske modellene for offentlig finansiering av kulturinstitusjoner, med sikte på å trygge gode kunstopplevelser i hele landet
 • legge til rette for kunstneriske såkornfond og stimuleringsmidler til det frie feltet
 • forenkle regelverk og stille færre krav til rapportering for kulturarbeidere og frivillige aktører på kulturfeltet, også med tanke på kunstnere som har sitt hovedvirke i Norge, men også har inntekter fra utlandet
 • sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere og styrke kunstnere og kulturgründeres sosiale rettigheter, som rett til sykepenger og støtte i forbindelse med foreldrepermisjon
 • styrke kulturprodusenter og aktører som etablerer virksomheter og bidrar til å løfte kunst og kultur nasjonalt og internasjonalt
 • se på hvordan dagens momsregler slår ut for landets kulturhus og utrede muligheten for kulturmoms

Internasjonalt kultursamarbeid

Norske kulturaktører, blant annet innen musikk, film, litteratur og matopplevelser, har gjort suksess internasjonalt de senere år. Det internasjonale markedet vil være viktig i årene som kommer. Venstre vil at en større andel av kunnskapene og rettighetene fra slike suksesser blir værende i Norge. Talentutvikling og godt utbygde næringskjeder er viktig dersom man skal lykkes med dette. Det er òg et mål å få flere utenlandske aktører til å bruke Norge som utgangspunkt for sine kulturproduksjoner.

Venstre vil

 • legge til rette for å bygge kompetanse ved utdanning og praktisk kunnskapsbygging for kulturaktører

Kulturell innovasjon

Ny teknologi gir nye muligheter for kulturelle uttrykk og formidling. Det må satses på kulturell innovasjon og tilrettelegging for overgang til nye plattformer og formater.

Venstre vil

 • styrke arbeidet med digital formidling av kunst og kultur
 • støtte og stimulere utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling
 • lage økonomiske ordninger for å sikre norsk musikkliv inntekter fra kringkasting uavhengig av plattform

Kulturbedrifter og kulturgründere

Det norske kulturlivet har fått et betydelig økonomisk løft de siste årene, og flere kulturgründere lykkes med å skape lønnsomme bedrifter. Kulturbedriftene er mangfoldige og favner blant annet kunst- og kulturopplevelser, design, film, matopplevelser, spill, arkitektur og kulturarv. 

Kulturnæringene har flere av egenskapene som trengs for at norsk næringsliv skal lykkes med å være nyskapende og omstille seg. Veien fra gründer til lønnsom kulturbedrift kan være krevende, og det er derfor viktig å legge til rette for at flere kunstnere kan skape sin egen arbeidsplass.

Venstre vil sikre tilfredsstillende økonomiske vilkår, bedre sosiale rettigheter, redusere skjemaveldet og tilføre kompetanse om entreprenørskap og forretningsdrift.

Venstre vil

 • styrke kunstnerassistentordningen som gjør det mulig for nyutdannede kunstnere å øke både kunstfaglig og bedriftsteknisk kompetanse i lære hos etablerte kunstnere
 • legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv