Tema Sterke offentlige kulturinstitusjoner

Markedet alene gir ikke grunnlag for en variert flora av kulturinstitusjoner i Norge. Vi mener staten har en demokratisk forpliktelse til å støtte kulturlivet. Staten alene kan imidlertid ikke finansiere hele bredden av kulturen. For at kulturlivet skal bidra med en stor variasjon av viktige perspektiver, må den underlegges færrest mulig politiske føringer. Venstre vil sikre kulturens uavhengighet ved å legge til rette for et mangfold av finansieringskilder.

Venstre vil

  • kreve at statlige kunst– og kulturinstitusjoner løfter frem ny kunst ved offentlige innkjøp
  • flytte mer kulturmakt ut i regionene, i form av både midler og kompetanse, for å styrke mangfold og bredde i kulturperspektivene
  • bygge et selvstendig signalbygg til det samiske nasjonalteateret, Beaivváš