Tema Bedre oppfølging for å hindre frafall

Tre av ti ungdommer dropper ut av videregående skole før de er ferdige. Det er oftest de svakeste elevene som slutter, og de som ikke fullfører videregående skole er overrepresentert blant arbeidsledige og uføre.

Mange elever slutter også på skolen på grunn av utfordringer som har lite med skolen å gjøre, slik som psykisk sykdom, rusproblemer, vanskelige hjemmeforhold eller graviditet. Derfor er det viktig at skolene har gode støttetjenester for elever som trenger annen type hjelp og støtte enn det læreren kan gi.

Skolene har et ansvar for å tilby den spesialpedagogiske kompetansen som er nødvendig for å hjelpe elever som trenger tilpasset opplæring. Venstre vil sette inn støttetiltak mye raskere enn i dag. Prosessen med utredning, vedtak og utforming av tilbud må avbyråkratiseres og forenkles. Vi vil myke opp opplæringsloven for å gjøre det mulig å få reelt tilpasset undervisning. For eksempel må det bli mulig å gi spesialundervisning i egne klasser eller ved egne skoler hvis elever eller foresatte ønsker det.

Venstre vil

 • videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og bedre tilgang på psykologer, samt andre relevante fagdisipliner
 • sørge for forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole for elever som trenger støtte
 • etablere rådgiverteam med spesialpedagogisk, psykologisk og yrkesveiledningskompetanse i alle kommuner
 • utvide tilbud om forsterket Vg3 for elever som ikke har fått tilbud om læreplass
 • oppheve fristen for å ta ut ungdomsretten til videregående opplæring
 • gi mulighet til å ta opp igjen fag fra ungdomsskolen
 • gi elever som ikke har fått karakter i enkeltfag på videregående muligheten til å ta opp fagene i løpet av sommerferien
 • øke bruken av praksisbrev og lærekandidatordningen for en mer skreddersydd videregående opplæring
 • legge til rette for en mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, blant annet gjennom praksisretting av undervisningsfagene og lokal frihet til å etablere valgfag
 • evaluere fraværsgrensen i videregående opplæring
 • videreutvikle forsøk med ungdomslos for å fremme nærvær i skolen