Tema Friskoler som supplement til den offentlige skolen

For Venstre representerer friskolene et viktig supplement til den offentlige skolen. Friskoler kan bidra med nytenkning og gi nye erfaringer om pedagogikk og organisasjonsformer. I tillegg bidrar de til større valgfrihet for foreldre og barn.

Det er viktig at livssyn, alternativ pedagogikk eller kvalitet legges til grunn når nye friskoler skal godkjennes, og skolenes pensum må kvalitetssikres slik at alle barn får den kunnskapen de har rett på.

Venstre vil at friskoler skal være tilgjengelige uavhengig av foreldrenes økonomi, og det må settes klare grenser for hvor mye skolepenger hver elev skal betale. Friskoler skal ikke ha anledning til å generere fortjeneste til eierne gjennom direkte eller indirekte utbytte.

Venstre vil

  • lage et regelverk som sikrer at eierne av friskoler ikke tar ut direkte eller indirekte utbytte fra friskoler som har offentlig finansiering
  • at friskoler skal beholde statlig støtte for elevene de har ansvar for selv om elever har ubegrunnet fravær ut over 20 dager
  • ha krav om minimum antall elever for at en friskole skal bli etablert
  • ikke godkjenne friskoler dersom en etablering vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet

Fakta

Friskoler er privatskoler med offentlig finansiering. De fleste friskoler er livssynsskoler eller skoler med en alternativ pedagogisk retning, men det er også åpnet for etablering av yrkesfagskoler med alternative studietilbud og profilskoler med en særlig faglig spesialisering.