Tema Kompetanseløft for lærere

Lærerutdanningen sliter med rekrutteringen, eldre lærere slutter, og nyutdannede lærere forlater yrket. For at læreryrket skal bli attraktivt for flere, må vi ha en god og attraktiv lærerutdanning, og gode ordninger for de lærerne som allerede er i skolen.

Det er viktig at utdanningen er relevant for oppgavene og utfordringene en nyutdannet lærer møter i skolen. I tillegg til solid faglig kompetanse, må lærerstudentene få god innsikt i ulike verktøy som brukes i skolen i dag, som digitale verktøy og nasjonale prøver.

Det må legges til rette for at læreryrket også kan rekruttere nye lærere fra andre yrker. Det er mange potensielle lærere i andre yrker med god utdannelse og lang erfaring, men uten den nødvendige pedagogiske utdanningen. Venstre vil gjøre det enklere å ta pedagogisk utdanning parallelt med arbeid som lærer gjennom en rekrutteringsordning for nye lærere fra andre yrker.

Også dagens lærere trenger påfyll av kunnskap. Vi vil ha et kraftig løft i ordningen som gir alle lærere mulighet til å ta en formell videreutdanning, og gi lærere både rett og plikt til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse. Venstre vil ha en langsiktig målsetting om krav til utdanning for å undervise.

Se også: Dyktige og motiverte lærere

Venstre vil

  • opprette flere praktisk-pedagogiske studieplasser, slik at flere studenter med en spesialisert fagkompetanse får mulighet til å bli lærere
  • heve kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning
  • gi flere lærere et kompetanseløft gjennom tilbud om etter- og videreutdanning
  • utvikle et program for å rekruttere flere fagutdannede til læreryrket
  • bygge ut ordningen med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunnskole og videregående skole
  • kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet
  • stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning i ledelse
  • innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med berørte parter i utdanningssektoren