Tema Mangfold i videregående opplæring

Venstre mener fagutdanningene i videregående opplæring må bli mer praksisnære og mindre teoretiske.

Et mangfold av studieretninger gir eleven teoretisk og praktisk fagkompetanse og mulighet til å oppnå fagbrev. For mange handler det om å realisere sin drøm og sitt talent, og det er derfor viktig å sikre at opplæringen fra starten av gir mulighet til å praktisere faget.

Studiespesialiseringene har til hensikt å gi et solid grunnlag for videre studier på høyskoler og universiteter. Gode lærere, tett oppfølging av den enkelte elev og et godt læringsmiljø er viktig for at eleven skal få fullt utbytte av spesialiseringen. Venstre mener det bør være rom for at ulike skoler kan ha ulik profil, og at elevene fritt kan velge hvilken skole de ønsker å gå på.

Venstre vil

  • opprette en egen rådgiverutdanning for å sikre elever god veiledning
  • fjerne kravet om generell studiekompetanse ved enkelte studietilbud for å gjøre det enklere å ta høyere utdanning for elever med fagbrev
  • at det skal være enklere å kombinere praktisk arbeid og teori på yrkesfagslinjer. Allerede fra første trinn skal man få praktisk erfaring med faget sitt. Vekslingsmodellen bør tilbys ved flere skoler
  • at utstyrsparkene ved skolene tilsvarer de man finner i arbeidslivet
  • gi alle elever som ikke har fullført fagopplæring et individuelt utformet kompetansebevis. Dette kan hjelpe eleven til å komme i arbeid, på tross av manglende fagbrev
  • evaluere ordningen med påbygg og gjøre det mulig å fullføre påbyggingsåret over to år
  • legge til rette for at det blir enklere for elevene å skifte studieretning fra studiespesialisering til en fagutdanning