Tema Skole for læring og like muligheter

En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn er å sørge for at norsk ungdom kan gå ut i både arbeidslivet og samfunnet for øvrig med solide kunnskaper og ferdigheter, men også med en nysgjerrighet og en kreativitet som kan bidra til nyskaping både i privat og offentlig sektor.

Venstre vil øke satsingen på innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i hele utdanningsløpet. Skolen skal både danne og utdanne.

Skolens viktigste oppgave er å utvikle elevenes kunnskaper, ferdigheter og forståelse, og utvikle evnen til å anvende kompetansen. Den er også en viktig arena for å utvikle forståelse for demokrati, samfunnsansvar og livsmestring.

I den femårige lærerutdanningen må det legges til rette for spesialisering i praktisk-estetiske fag. I læreplanene må det stilles krav om spesialisert kompetanse for å undervise i kunstfag og musikk i grunnskolen.