TemaStudieforbund

Venstre mener frivillig sektor gjennom studieforbundene spiller en viktig rolle i kompetansepolitikken. Studieforbundene representerer en arena for opplæring som ikke er bundet av pensum og eksamen, men som like fullt er svært verdifull for lokalsamfunn, arbeidslivet, organisasjoner og enkeltmennesker i hele landet.

Studieforbundene er ubyråkratiske og støtter opp om opplæringstilbudet som foregår i frivillig sektor. De utgjør en åpen og tilgjengelig læringsarena for alle, med et særlig potensial for å nå grupper i utenforskap.

Mangfoldet av kurs og tema er godt egnet til å motivere mennesker inn i aktiv læring. Studieforbundene driver et viktig arbeid med demokratiopplæring, skaper møtesteder, og er arena for inkludering. Studieforbundene er særlig viktige for å ta vare på og formidle kultur og tradisjoner og tilbyr ofte opplæring på fagfelt hvor det ikke finnes andre kommersielle eller offentlige tilbydere.

Venstre vil styrke kompetanseheving i og gjennom frivillig sektor for å skape flere gode, desentraliserte og tilpassede læringsarenaer.

Venstre vil

  • sikre studieforbundene tilfredsstillende finansiering gjennom økte budsjettrammer
  • stimulere til økt forskningsinnsats på læring i frivillig sektor
  • arbeide for at studieforbundenes rett til bruk av offentlige undervisningslokaler utvides
  • bidra til at studieforbundene inkluderes i arbeidet med fylkeskommunale planer for livslang læring