Tema Tidlig innsats og tilpasset opplæring

Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke eventuelle lærevansker, og ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov.

Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet i stedet for å fange opp utfordringene tidlig. Venstre vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen slik at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god måte.

Nasjonale prøver og kartlegginger gjør det lettere å sørge for ressurser til de skolene der behovet er størst. De kan også brukes til å vurdere den enkelte elevs måloppnåelse og utvikling, og slik bidra til at eleven får mer tilpasset opplæring.

Venstre vil

  • ha logoped og spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig for hver enkelt skole
  • at spesialpedagogisk undervisning gis av pedagoger
  • tilby foresatte veiledning i hvordan de kan følge opp skolearbeidet og skolehverdagen
  • ha åpenhet om resultatene på de nasjonale prøvene slik at både foreldre, lærere, rektorer og skoleeiere har kunnskap om kvaliteten på skolen
  • følge opp skoler og kommuner som over tid har svake prestasjoner gjennom målrettet veiledning og nødvendige ressurser