Tema Trygt og godt skolemiljø

Mobbing kan aldri tolereres. Mobbing blir mer og mer flyttet over på de digitale arenaene som elevene bruker.

Kunnskap om digitale medier er ferskvare. Skoleledere og lærere bør jevnlig oppdateres på elevers bruk av sosiale medier.

Et inkluderende og trygt skolemiljø krever systematisk innsats. Venstre vil ha mer oppmerksomhet om arbeidsmiljøet for elevene. Ingen lærer godt i et rom med dårlig luft eller dårlig akustikk.

Fysiske forhold ved skolen påvirker både trivselen og læringsutbyttet til elevene, og elevene har krav på et godt inneklima. Vi mener at staten må bidra økonomisk så fylkene og kommunene kan klare å rehabilitere og bygge gode skolebygg.

Venstre vil

  • at skoleeier skal ha et tydelig ansvar for å følge opp hver enkelt skoles arbeid med det psykososiale miljøet
  • at Fylkesmannen skal ha mulighet til å ilegge skoleeier tvangsmulkt hvis oppfølgingen av mobbesaker ikke er god nok
  • innføre mobbeombud i hver region, og samtidig gjennomgå ombudsstrukturen for utdanningssektoren
  • videreføre rentekompensasjon for oppgradering av offentlige skolebygg og utvide den til også å gjelde friskoler
  • stimulere til mer bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) ved bygging av nye skoleanlegg
  • gjennomføre universell utforming av samtlige offentlige undervisningsbygg i løpet av ti år