Tema Liberale rettigheter

Two women standing in the back of open car turning to camera

Venstres politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneskets ukrenkelighet og troen på det gode i mennesket. Liberale er utålmodige i arbeidet etter rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Samtidig som den enkelte skal ha størst mulig frihet, er det like selvfølgelig at vi stiller opp for hverandre og skaper rause fellesskap.

Å være liberal betyr å jobbe for å sikre folk mest mulig frihet innenfor fellesskapets rammer. På den ene siden handler dette om å sikre borgerne frihet til noe. Folk skal ha frihet til å ytre seg, mene, skape og velge sin egen hverdag og framtid. På den andre siden handler frihet om å sikre borgerne frihet fra noe. Folk skal være frie fra tvang, undertrykkelse og illegitime inngrep fra andre personer, grupper eller myndigheter, og frie fra fattigdom, nød og ulikhet. Statsmakten må respektere begrensningene i egen makt.

Vi vil ha et samfunn som er åpent, desentralisert og mangfoldig. Venstre mener at staten tar for mange av beslutningene i Norge i dag. Derfor arbeider vi for å flytte politisk makt nærmere lokalsamfunn og borgere. Sterkere kommuner og en mer åpen forvaltning vil gi borgerne større mulighet til å påvirke sin egen og samfunnets framtid.

Rett til privatliv innebærer også at det må være en reell mulighet å gjennomføre transaksjoner uten å bli sporet, og uten å være avhengig av tredjepart. Venstre vil derfor beholde kontanter som pliktig betalingsmiddel frem til tilsvarende digitale alternativer er etablert.

Venstres liberale hovedmål er

  • å styrke personvernet
  • å styrke ytrings- og organisasjonsfriheten
  • å jobbe for like muligheter og like rettigheter for alle
  • å styrke forbrukerrettighetene
  • å ivareta kulturene til minoriteter og urfolk