Rettferdig og human rettsstat

Det liberale demokratiet bygger på en sterk og uavhengig rettsstat. Rettsstaten skal sikre likhet for loven, ivareta rettsvernet for den enkelte og sette grenser for statens maktutøvelse. Grunnsteinen i rettsstaten er uavhengige, upartiske og effektive domstoler. Påtalemyndigheten spiller også en sentral rolle i å sikre en rettferdig og upartisk rettsstat. Vi vil derfor grunnlovsfeste påtalemyndighetens uavhengighet.

Norge har sterke demokratiske tradisjoner, men grunnloven vår må også være rustet for regnværsdager. I dag er det ingen uavhengig juridisk prøving av valgklager. Vi vil gi Høyesterett mulighet til å behandle klager på Stortingets godkjenning av stortingsvalg. 

Det er avgjørende at rettssikkerheten til blant annet asylsøkere ivaretas på en god måte. Vi vil opprette en ny forvaltningsdomstol til erstatning for de organer som i dag fatter tvangsvedtak i barnevernssaker eller er klageinstans i trygdesaker og utlendingssaker.

For å tydeliggjøre domstolenes rolle som en uavhengig statsmakt vil vi flytte kompetansen for utnevning av dommere fra regjeringen til et uavhengig organ hvor representanter fra regjeringen ikke har flertall.

Politiet er samfunnets førstelinje i håndheving av rettsstaten og demokratiet. Vi vil støtte politiet i denne rollen og gi dem et klart forankret mandat.

Vi vil sikre innbyggerne en trygg hverdag ved å opprettholde bemanningsnormen med to politifolk per tusen innbyggere. Politirollen er en annen i dag enn for noen år siden, og utviklingen i saker som overgrep på nett, miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet har gitt politiet nye utfordringer. Politiet må dermed kunne rekruttere kompetanse som gjør etaten rustet til å møte slik kriminalitet. 

Vi mener at generell bevæpning av politiet ikke skaper større trygghet i tjenestehverdagen, men at våpen skal være tilgjengelig i politibilene og skal kunne brukes i skarpe situasjoner. 

Vi mangler i dag samisktalende politipersonell og vil derfor jobbe for å rekruttere blant samisktalende til politiutdanningen. 

Et liberalt demokratis styrke kan måles i hvordan vi behandler dem som har gjort samfunnet skade. Et liberalt svar balanserer straff og behandling, samtidig som det gir hjelp til ofrene. 

Vi vil øke bevilgningene til lavterskel rettshjelp, øke salærsatsen og utvide rettshjelpsordningen til flere områder, samtidig som vi øker inntektsgrensen for fri rettshjelp. Alle skal ha likhet for loven. 

Forliksrådet er grunnsteinen i det norske rettsvesenet. For å rekruttere bredt og bygge tilstrekkelig kompetanse vil vi sikre at medlemmer av forliksrådet får dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Alle innbyggere må få mulighet til å avklare om de har en reell juridisk sak og faktisk trenger rettshjelp. Derfor vil vi opprette førstelinjetilbud som kan bidra til tidlig avklaring av rettshjelpsbehov.

Det er i dag for få som får godkjent sin søknad om voldsoffererstatning. I tillegg er terskelen for å søke for høy. Vi vil derfor utvide og forsterke ordningen.

Vi vil at straff og soning skal føre til at lovbrytere kan rehabiliteres. Vi vil derfor etablere flere overgangsboliger som gjør det lettere for domfelte å returnere til et vanlig liv.

Vi er opptatt av et soningstilbud som gir innsatte gode forutsetninger for å endre livet sitt. Vi vil forbedre det psykiske helsetilbudet og muligheten for utdanning og omskolering, og sikre at kvinner som soner, får like gode tilbud som det mannlige innsatte får.

Hjemmesoning med fotlenke kan være et godt rehabiliterende alternativ for flere straffedømte. Derfor ønsker vi å øke bruken av fotlenkesoning som alternativ til andre soningsformer. 

Isolasjon er av og til nødvendig, men mest av alt skadelig for de innsatte. Derfor ønsker vi å redusere bruken av isolasjon i norske fengsler, slik at innsatte kan komme videre med rehabilitering. 

Glattcelle blir brukt for mye. Vi vil redusere politiets anledning til å bruke glattcelle ved å heve terskelen og redusere antall timer mennesker kan bli holdt på slike celler. 

Loven skal i første instans beskytte offer for lovbrudd. Derfor vil vi i større grad ta i bruk omvendt voldsalarm, slik at ansvaret legges på voldsutøver framfor offer.

Vi vil lovfeste at innsatte i fengsler som hovedregel ikke kan holdes mer enn 12 timer innelåst på celle per dag. Unntak fra denne regelen må gjøres etter vedtak på forhåndsgitte kriterier. 

Rusavhengige lovbrytere trenger behandling for å kvitte seg med avhengigheten. Derfor vil vi utvide narkotikaprogrammet med domstolskontroll som et alternativ til soning i fengsel. Slik får flere rusavhengige tilbud om behandling istedenfor straff. 

Færre kvinnelige straffedømte gjør at det er færre fengsler der kvinner kan sone blant andre kvinner. Derfor vil vi opprette et mer desentralisert soningsopplegg for kvinner i hele landet og bedre kvinners soningsforhold. 

Barn og ungdom skal ikke sone sammen med voksne. Det er fastsatt i FNs barnekonvensjon. Vi vil derfor bruke ungdomsstraff der det er mulig, men også etablere et tilstrekkelig antall ungdomsenheter ved norske fengsler.

Vi vil at alle blir behandlet med respekt og forståelse i møte med politiet.

Sexarbeideres rettigheter er for svake. Vi vil fjerne sexkjøpsloven og endre hallikparagrafen for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere. 

Vi vil fjerne muligheten til å innføre lokale eller nasjonale tiggerforbud. Retten til å be om penger kan ikke avskaffes. 

Forbruksgjelden har økt formidabelt de senere år, med brutale konsekvenser for de mest sårbare husholdningene, ikke minst dem med barn. Vi vil innføre et tak for forbrukslånsrenter og forby aggressiv markedsføring av forbrukslån.

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil grunnlovsfeste påtalemyndighetens uavhengighet
 • Vi vil gi Høyesterett mulighet til å behandle klager på Stortingets godkjenning av stortingsvalg. 
 • Vi vil opprette en ny forvaltningsdomstol til erstatning for de organer som i dag fatter tvangsvedtak i barnevernssaker eller er klageinstans i trygdesaker og utlendingssaker.
 • Vi vil flytte kompetansen for utnevning av dommere fra regjeringen til et uavhengig organ hvor representanter fra regjeringen ikke har flertall.
 • Vi vil sikre innbyggerne en trygg hverdag ved å opprettholde bemanningsnormen med to politifolk per tusen innbyggere. 
 • Vi mener at generell bevæpning av politiet ikke skaper større trygghet i tjenestehverdagen, men at våpen skal være tilgjengelig i politibilene og skal kunne brukes i skarpe situasjoner. 
 • Vi vil jobbe for å rekruttere blant samisktalende til politiutdanningen. 
 • Vi vil øke bevilgningene til lavterskel rettshjelp, øke salærsatsen og utvide rettshjelpsordningen til flere områder.
 • Vi vil  øke inntektsgrensen for fri rettshjelp
 • Vi vil sikre at medlemmer av forliksrådet får dekket tapt arbeidsfortjeneste.
 • Vi vil opprette førstelinjetilbud som kan bidra til tidlig avklaring av rettshjelpsbehov
 • Vi vil utvide og forsterke ordningen med voldsoffererstatning .
 • Vi vil at straff og soning skal føre til at lovbrytere kan rehabiliteres. 
 • Vi vil etablere flere overgangsboliger som gjør det lettere for domfelte å returnere til et vanlig liv.
 • Vi er opptatt av et soningstilbud som gir innsatte gode forutsetninger for å endre livet sitt. 
 • Vi vil forbedre det psykiske helsetilbudet og muligheten for utdanning og omskolering, og sikre at kvinner som soner, får like gode tilbud som det mannlige innsatte får.
 • Vi ønsker å øke bruken av fotlenkesoning som alternativ til andre soningsformer. 
 • Vi ønsker å redusere bruken av isolasjon i norske fengsler
 • Vi vil redusere politiets anledning til å bruke glattcelle 
 • Vi vil i større grad ta i bruk omvendt voldsalarm, slik at ansvaret legges på voldsutøver framfor offer
 • Vi vil lovfeste at innsatte i fengsler som hovedregel ikke kan holdes mer enn 12 timer innelåst på celle per dag
 • Vi vil  utvide narkotikaprogrammet med domstolskontroll som et alternativ til soning i fengsel
 • Vi vil opprette et mer desentralisert soningsopplegg for kvinner i hele landet og bedre kvinners soningsforhold
 • Vi vil bruke ungdomsstraff der det er mulig, men også etablere et tilstrekkelig antall ungdomsenheter ved norske fengsler.
 • Vi vil fjerne sexkjøpsloven og endre hallikparagrafen for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere
 • Vi vil innføre et tak for forbrukslånsrenter og forby aggressiv markedsføring av forbrukslån