Venstre har fått regjeringen med på å forby mikroplast i kosmetikk og tiltak mot all mikroplast, men arbeidet med å holde havet rent fortsetter!, Ill: Venstre

Tema: Naturvern til havs

Vern i Norge har frem til nå først og fremst handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Forvaltningen av hav og vassdrag skal være helhetlig, økosystembasert og kunnskapsbasert.

Det må gis beskyttelse til havområder, habitater og økosystemer gjennom en marin verneplan for Norge som inkluderer opprettelse av nasjonalparker til havs. Fritidsaktiviteter og yrkesfiske vil fortsatt være tillatt. Venstre vil prioritere gyte- og oppvekstmiljøer for fisk og marine ressurser fremfor olje og gass i forvaltningen av norske havområder.

Rømt oppdrettslaks er en trussel mot ville laksestammer. I tillegg kan fiskeoppdrett medføre utfordringer med parasitter, sykdommer og lus for villfisk. Venstre vil sette strenge krav til oppdrettsnæringen slik at lus, rømming og næringslekkasje til naturlige økosystemer begrenses.

Venstre vil:

 • Opprette flere nasjonalparker og verneområder til havs.
 • Utvide naturmangfoldlovens virkeområde for marine verneområder til også å gjelde i de norske 200-milssonene.
 • Innføre vern mot petroleumsaktivitet, inkludert seismikkskyting, utenfor Lofoten og Vesterålen, på Mørefeltene og Tromsøflaket, og i kystnære havområder utenfor kysten av Sørlandet og Finnmark.
 • Tilbakeføre grensen for nærhet til kyst for petroleumsvirksomhet til 50 km.
 • Ikke åpne for leteboring eller utlysing av blokker i noe havområde før en samlet forvaltningsplan for de aktuelle områdene er utarbeidet.
 • Styrke oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasiteten og overvåking av kystmiljøet.
 • Intensivere kartlegging og nødvendig vern av kaldtvannskorallrev, og utarbeide en strategi for å redusere konflikten mellom fiskeri og vern av korallrev.
 • Sikre vekst i den nordatlantiske villaksstammen.
 • Innføre et strengt regelverk for hvor mye oppdrett et fjordøkosystem kan tåle.
 • Trappe opp innsatsen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
 • Innføre midlertidig reduksjon i fiskekvotene for bestander som ligger betydelig under historiske nivåer med sikte på større, bærekraftig uttak i fremtiden.
 • Forby fangst av visse arter eller med visse redskaper i avgrensende områder dersom det er nødvendig for å opprettholde bærekraftig fiskebestander.
 • Fjerne forbudet for bruk av vannscootere i områder hvor bruk av fritidsbåter med motor er tillatt.
 • Kartlegge det biologiske mangfoldet i sjø i alle kystkommunene.
 • Trappe opp satsingen på havforskning.
 • Gi tilskudd for å utvikle et alternativ til blyline som kan brukes i fiskerinæringen.
 • Sikre at gruvedrift og gruvedeponier ikke forringer kyst og hav og legge et miljømessig føre-var-hensyn til grunn ved gruvekonsesjoner.
 • Utarbeide en plan for nasjonale torskefjorder på linje med nasjonale laksefjorder.
 • Ha strengere krav til gjødsling ved elver og vassdrag.