Tema Byggsektoren – et lokomotiv for det grønne skiftet

Byggsektoren bidrar i dag vesentlig til det samlede klimautslippet, energi- og ressursforbruket. Samtidig er byggenæringen Norges nest største fastlandsnæring og landets største distriktsnæring. Den må derfor spille en sentral rolle i det grønne skiftet. Å erstatte betong og stål med tre har store miljøgevinster og klimabesparelser. Økt bruk av tre i våre byggeprosjekter vil derfor bidra veldig positivt til å nå klimamålene. Bruk av tre er i tillegg helt nødvendig for å kunne realisere nullutslippsbygg.

Potensialet for økt bruk av tre i offentlige byggeprosjekter er betydelig. Det offentlige må derfor i større grad tidlig vurdere om tre kan være et egnet materiale og eventuelt stille krav om ambisiøse mål om nullutslippsbygg som også kompenserer for materialbruken og anleggsfasen. I løpet av få år må byggesektoren kunne levere nær nullenergibygg. Dette innebærer at det må skje et skifte der bygg også produserer og leverer lokalt produsert energi. Skal dette kunne realiseres, må det sterke incentiver til for å stimulere til økt bruk av solenergi, jordvarme og andre lokale kilder.

For å sikre god samfunnsøkonomi bør man i større grad tenke områdebaserte løsninger, inkludert tomtens egenskaper, framfor ensidig å fokusere på enkeltbygninger. Det er derfor et behov for at forskriften åpner for slike helhetlige og innovative løsninger. Bolighus bygges i dag med til dels omfattende bruk av potensielt miljø- og helseskadelige stoffer. Sunne hus er viktig for miljøet, helse og trivsel. Føre-var-prinsippet bør styrkes med hensyn til bruk av byggematerialer med nye kjemiske forbindelser og teknologi. Det må stimuleres til at det velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. I boliger må det ikke være tillatt å benytte miljøskadelige stoffer listet på Kandidatlisten til EUs kjemikalieforordning (REACH) eller miljømyndighetenes prioritetsliste. Bruk av dårlig byggegrunn som konsekvens av fortetting kan føre til større behov for fundamentering og geoteknisk stabilitet.

Valg av lokalisering må avpasses byggets behov og egenskaper da grunnarbeider kan øke kostnadene dramatisk, samt medføre mangedobling av prosjektets/byggets CO2-utslipp dersom de geotekniske forholdene viser seg å være krevende.

Venstre vil

  • revidere byggeteknisk forskrift med strengere krav til energieffektivitet, klimagassreduksjoner og levetidsberegninger
  • at offentlige byggherrer alltid skal vektlegge tre som alternativ, også for større og høyere bygninger. Tre som alternativ må utredes før beslutninger som gir føringer for materialvalg tas ved offentlige formålsbygg
  • styrke og videreutvikle Innovasjon Norges trebaserte innovasjonsprogram i kombinasjon med strengere krav til økt bruk av tre i statlige byggeprosjekt
  • at prinsippet om fossilfri bygge- og anleggsplass ligger til grunn ved offentlige byggeprosjekter. Norge bør implementere EUs bygningsdirektiv og innføre krav om nær nullenergibygg i 2020
  • at offentlige byggeprosjekter skal ha som mål å kutte klimagassutslippene med minimum 40 prosent fra materialbruk, transport og energiforbruk
  • styrke incentivordninger for installasjon av solenergi