Tema Flere gründere og tryggere arbeidsplasser

Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere får mulighet til å bestemme over egen arbeidsdag. Mange selvstendig næringsdrivende og et mangfold av bedrifter er viktig for maktspredningen i økonomien og samfunnet. For at flere skal kunne skape sin egen arbeidsplass, må kunnskap om entreprenørskap og forretningsdrift være lett tilgjengelig. Venstre vil fortsette å kjempe for at gründere og selvstendig næringsdrivende skal ha like sosiale rettigheter som andre lønnstakere, slik at flere tør å satse på sin gode idé.

Nye løsninger krever innovasjon og entreprenørskap, og et samfunn som «heier fram» gründere og dem som tenker nytt. Å skape en arbeidsplass for seg selv og noen få andre er også en del av det grønne skiftet. Tidlig innsats er viktig for å skape en kultur for entreprenørskap i Norge. Ungt Entreprenørskap utfører et viktig arbeid som bidrar til økt skaperånd blant elever og studenter.

Trepartssamarbeidet sikrer balanse mellom aktørene og er en bærebjelke for trygghet og forutsigbarhet i norsk arbeidsliv. Samtidig skaper omstilling og strukturelle endringer en stadig større gruppe mennesker som faller utenfor den tradisjonelle organiseringen av norsk arbeidsliv. Stadig flere frilansere og selvstendig næringsdrivende opplever at et svakere sikkerhetsnett gir mangelfulle rettigheter. Venstre vil sikre trygghet og forutsigbarhet også for frilansere og selvstendig næringsdrivende.   

Venstre vil

 • forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringsdrivende
 • legge til rette for at små bedrifter kan delta i offentlige anbudsrunder
 • styrke trygdeordninger og rettigheter i folketrygden for næringsdrivende, blant annet når det gjelder sykepenger
 • la selvstendig næringsdrivende beholde opptjente rettigheter til dagpenger i inntil tre år ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet
 • styrke ordningen med pensjonssparing for næringsdrivende
 • gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i egen bedrift
 • endre innbetaling av skatter og sosiale avgifter fra forskuddsvis til etterskuddsvis innbetaling
 • innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere
 • ha fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte
 • skape kultur for entreprenørskap, gjennom å legge til rette for at flere elever og studenter får kjennskap til nyskaping
 • endre reguleringsordningen for merverdiavgift (mva.) slik at gründerbedrifter i år 1 får tilbakebetalt utgående mva. selv om de ikke har fått inngående mva. i regnskapsåret