Tema Innovasjonsevne i verdensklasse

Kunnskap og kompetanse er hjørnesteiner i et nyskapende næringsliv. For å møte framtida må norsk næringsliv ha innovasjonsevne i verdensklasse. «Knoppskyting» eller såkalte «spin-outs», både i etablerte og nye virksomheter, kan skje ved at nyutviklet teknologi faller utenfor kjernevirksomheten, eller at et forretningsområde skilles ut i egen virksomhet. Slik nyetablering og oppfølging av disse bør stimuleres, da forskning viser at slike oppstartsbedrifter har bedre muligheter i markedet enn oppfinneridéer uten industriell forankring. Vi må bygge videre på kunnskapsmiljøene og den unike kompetansen vi allerede har, i tillegg til å legge til rette for at nye idéer kan gi lønnsomhet for nye virksomheter og næringer.

Venstre vil stimulere bedrifter til å satse på forskning og utvikling, og gjøre ny kunnskap tilgjengelig for næringslivet. Ved å stille konsekvente og ambisiøse miljøkrav i offentlige anskaffelser og konsesjoner, kan staten bli en kraftfull innovasjonsdriver som bygger marked for det nye næringslivet. Vi vil øke satsingen på næringsrettet forskning generelt, og programmene Forny2020, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), IKTpluss og nærings-PhD spesielt. Utvikling og nyskaping er også avhengig av tilgang på risikovillig kapital. Offentlige virkemidler og premiering av private investeringer må gjøres tilgjengelig for både nye og gamle bedrifter. Venstre vil ha ubyråkratiske ordninger som belønner dem som tør satse.

Venstre vil

  • stimulere til økt risikovilje for kapitaltilførsel i en tidlig fase av oppstart av bedrifter
  • bedre SkatteFUNN-ordningen, som refunderer utgifter til forskning og utvikling
  • videreutvikle en «KapitalFUNN–ordning», som gir skattefradrag til langsiktige investorer, basert på eksisterende modeller fra andre land som det svenske Investeraravdraget og den britiske SEIS-ordningen
  • dele og endre Argentum slik at minimum halvparten av investeringsporteføljen investeres i gründere og tidligfase-selskaper
  • sørge for at mer innovasjonsmidler også går til innovasjoner innen nye måter å jobbe på, ikke bare produktinnovasjoner
  • styrke miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge
  • gjøre offentlige anskaffelsesprosesser mer tilrettelagt for selvstendig næringsdrivende
  • forenkle Skatteetatens kompliserte og formalistiske innflyttingsprosess for å gjøre det lettere å etablere seg i Norge
  • skape skatteincentiver som gjør det mer lukrativt for mellomstore- og store bedrifter å investere i norske gründerbedrifter