Tema Marked for nytt grønt næringsliv

Staten og kommunene kjøper varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner hvert år. Det gir en enorm makt til å stille strengere klima- og miljøkrav til leverandører. Offentlig sektor må bli en grønn innovasjonsdriver for privat næringsliv, og på den måten motivere næringslivet til å utvikle nye bærekraftige løsninger.

Ambisiøse funksjonskrav må legges til grunn for offentlige anskaffelser med potensiell klimagevinst, slik at innkjøpsprosessen rettes inn mot å utvikle nye lavutslippsløsninger.  Det gjelder særlig i investeringer i infrastruktur, transport, bygninger og IKT.

Også som byggherre bør offentlig sektor stille økte klimakrav. Målet må være at offentlige byggeprosesser medfører minst mulig utslipp, både i anleggsfasen og i byggenes levetid. Stat, fylker og kommuner må i langt større grad ta innkjøpsmakten i bruk for å kutte klimagassutslipp og øke etterspørselen etter klimavennlige løsninger.

Venstre vil satse på det nyskapende og klimavennlige næringslivet. Derfor vil vi styrke de ordningene som bidrar til teknologiutvikling og som gir tilgang på risikovillig kapital til innovative prosjekter innenfor de nye grønne sektorene. Vi vil utvikle virkemidler som dekker alle faser, fra forskning og utvikling, via pilot- og demonstrasjonsanlegg, til kommersialisering av nye løsninger.

Venstre vil

  • etablere en tilskuddsordning for grønne innovative offentlige anskaffelser
  • forenkle og legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i statlige anbudskonkurranser
  • øke de årlige bevilgningene til utvikling og markedsstimulering av nullutslippsteknologi gjennom blant andre Enova, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova
  • øke satsingen på grønne innovative løsninger gjennom større tilgang til risikokapital, både for leverandører og oppdragsgivere
  • at all rehabilitering og nybygging i regi av statlige byggherrer skal ta i bruk de til enhver tid mest miljøvennlige løsningene
  • innføre miljøfunn-ordning, etter modell av SkatteFUNN, slik at investeringer i klimaomstilling og ny teknologi stimuleres i alle næringer