Tema Mindre byråkrati

Et omfattende skjemavelde og en krevende rapporteringsplikt er en belastning for næringslivet. Venstre mener det offentliges behov for kontroll må balanseres med næringslivets behov for forenkling. Det må også gjøres et betydelig skille mellom små og store bedrifter i krav om rapportering fra og til det offentlige. De neste fire årene bør det være mulig å forenkle for bedriftene tilsvarende en besparelse på 15 milliarder kroner. 

Det offentlige virkemiddelapparatet må også forenkles for å forbedres. Det skal være enkelt å få oversikt over og tilgang til ordningene som finnes, og mulig for både store og små aktører å etterkomme offentlige krav.

Venstre vil

  • begrense offentlige etaters adgang til å be om opplysninger som det offentlige allerede har
  • gjøre mva-rapportering enklere, og heve beløpsgrensen for rett til årlig oppgaveplikt
  • oppheve krav om årsberetning for småbedrifter
  • oppheve omstillingsloven
  • tillate private pensjonskasser å ha en betydelig høyere aksjeandel slik at de kan øke den langsiktige avkastningen