Tema Bedre dyrevelferd

Dyr har en verdi i seg selv, og skal behandles med respekt. Venstre mener at husdyrhold skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov.

Å forhindre stress, redsel, skade og smerte hos dyr, skal være et overordnet hensyn i forbindelse med slakting. Vi mener at tilsynsmyndighetene skal prioritere dyrevelferd høyere enn de gjør i dag.

I tillegg vil vi prioritere forebyggende arbeid for å bedre dyrevelferden, herunder oppfølging av mennesker som har ansvar for dyr.

Pelsdyrbransjen har ikke sørget for at dyrevelferden er tilstrekkelig forbedret de siste ti årene. Det avdekkes stadig helt uakseptable forhold på norske pelsdyrfarmer. Venstre vil derfor avvikle norsk pelsdyroppdrett.

Venstre vil

  • gjøre det mulig for Mattilsynet å omplassere eller videreselge dyr som er tatt i forvaring som følge av brudd på dyrevelferdsloven
  • innføre forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels
  • opprette dyrepoliti i alle politidistrikt, og styrke Økokrims evne til å effektivisere og koordinere politiets innsats mot grov dyrekriminalitet
  • bekjempe utvikling av antibiotikaresistens hos bakterier som gir sykdom hos mennesker og dyr
  • forby videre avl og bruk av dyr som er avlet fram med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper
  • utrede merkeordning for å opplyse forbrukerne om varer er produsert på en dyrevennlig måte
  • stille strengere krav til dyrevelferden i dyrebutikker
  • stramme inn regelverk rundt transportering av dyr, og innføre mobile slakterier og kurs i dyrevelferd for transportører
  • klargjøre straffeloven slik at dyr har egenverdi jf. dyrevelferdsloven, og at vold mot dyr er mer alvorlig enn skadeverk mot annen eiendom