Tema Dyr har egenverdi

Alle de store rovdyrene våre er truede arter. Ulven er kritisk truet, jerv og bjørn er sterkt truet. Gaupa har fått forverret status.

Venstre vil sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn.

For å redusere konflikt mellom husdyr og rovvilt, trengs det forutsigbar politikk.

I den grad rovdyr og husdyrhold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med forebyggende tiltak og økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som blir berørt.

Venstre vil

  • etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, videreføre ulvesonen og øke bestandsmålet på samtlige rovviltarter basert på faglige anbefalinger
  • stimulere økonomisk for å redusere sauehold i områder der ulven yngler
  • fremme annen næring i områder der ulven yngler
  • evaluere dagens rovviltnemnder