Tema Miljøet trenger kunnskap og samarbeid

Kunnskap om naturen i det økologiske grunnkartet er viktig, og har stort potensial til å virke konfliktdempende i mange planprosesser. Derfor vil Venstre ferdigstille et økologisk grunnkart for Norge innen utgangen av 2025.

Det er kommunene som forvalter mesteparten av arealene i Norge. Det er de som skal utforme gode planer som sikrer en bærekraftig forvaltning og arealbruk og som hindrer tap av naturmangfold.

For at kommunene skal kunne gjøre en god jobb, må de ha nok saksbehandlingskapasitet, god naturfaglig kompetanse, kunnskap om naturmiljøet i kommunen og god forvaltningskompetanse.

Venstre mener det er nødvendig med en gjennomgang av dagens plansystem for å sikre at nasjonale natur- og kulturverdier blir tatt vare på, og vil videre jobbe for at kommunene får tilstrekkelig naturfaglig kompetanse.

Venstre vil

  • sørge for en statlig og regional kvalitetssikring av arealbruken gjennom veiledning, innsigelser og klage
  • ferdigstille et økologisk grunnkart for Norge med verdisetting av naturtyper, arter og landskapstyper innen utgangen av 2025
  • at fjellstyrene skal sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å videreføre og styrke dette arbeidet