Tema Rent hav

Vår rene og produktive kyst har en stor naturrikdom, og har gitt Norge et fantastisk grunnlag for fiskeri og sjømatproduksjon. Hvis vi forvalter kystlinjen, fjordene og de marine ressursene våre på riktig måte, vil dette kunne foregå i all overskuelig framtid.

Skipstrafikken og petroleumsvirksomheten øker imidlertid risikoen for uhell og skadelige miljøkonsekvenser.

Ett oljesøl kan ha enorme konsekvenser for sjøfugl, marine pattedyr og fisk.

Deponering av utslipp fra gruveindustrien i fjordbunnen er en annen trussel mot fjordmiljø, gyteområder og sjømattrygghet, som dermed truer selve grunnlaget for norsk sjømatnæring.

Derfor vil Venstre ha en sterk oljevernberedskap og totalforbud mot nye sjødeponier.

Venstre vil

 • trappe opp støtten som går til å rydde norske strender for plastavfall og til å fiske avfall fra havoverflaten, samt øke bevilgningene til forskning rundt marin forsøpling
 • ta i bruk ny teknologi for opprydding og rensing av plast i havet
 • rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land
 • opprette en ordning for innmelding av tapte fiskeredskaper, både for fritidsfiskere og kommersielle aktører, samt innføre en tydelig merking av fiskeutstyr
 • totalforby sjødeponi av gruveavgang, og avslutte eksisterende deponier
 • sikre at brønnplugging blir gjennomført når oljeselskapene forlater sine felt på norsk sokkel
 • forby utskiftning av ballastvann i sårbare områder og kreve rensing
 • styrke oljevernberedskapen, havariberedskapen, slepebåtkapasiteten og overvåkingen av kystmiljøet
 • innføre en merkeordning og panteordning på utstyr i hav- og fiskerinæringen
 • utvikle en marin renovasjonstjeneste
 • styrke forskningen på fjordsystemene som unike marine økosystem
 • ha en sterkere veiledning til kyst- og fjordkommunene om lokal forvaltning av marine ressurser, bl.a. bruk av lokale vernesoner for hummer
 • jobbe for en justering i vannrammedirektivet/vannrammeplanen slik at marin fisk blir et kvalitetskriterium for tilstandsvurdering av miljøforholdene i fjordsystemene
 • sikre utvikling av en bærekraftig havbruksnæring som tar vare på miljøet i havet, uten at havet får tilført for mye næringssalter, organisk materiale og legemidler som skader flora og fauna