Tema Vern av biologisk mangfold og sårbare områder

Skogvern

Skog er Norges mest artsrike naturtype og havet er det mest arealrike. Hvert år utryddes plante- og dyrearter i et unaturlig raskt tempo, og naturens evne til å opprettholde livsviktige funksjoner blir redusert. 

Vårt mål er at ingen arter og naturtyper skal utryddes som følge av menneskelig aktivitet. Venstre vil at Norge skal følge opp forpliktelsene sine etter FNs konvensjon for biologisk mangfold ved å opprette verneområder, bekjempe fremmede arter, bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold.

Venstre vil

 • verne 10 % av alle naturtyper
 • verne 7 % av naturverdiene
 • verne de delene av kyst- og havområder som har særskilt verneverdi

Vern på land

Venstre vil verne mer natur enn i dag. Vi vil opprette nasjonalparker for å ivareta naturmangfoldet, vi vil verne 10 % av skogen og flere av våtmarkstypene våre og vi vil videreutvikle ordningen

Utvalgte kulturlandskap i landbruket for å sikre at flere opprettholder drift som er viktig for de utrydningstruede dyre- og plantearter i Norge.

Venstre vil

 • gå inn for en supplerende nasjonalparkplan innen 2020, med forslag til nye nasjonalparker som kan sikre at et representativt utvalg av norsk natur blir vernet som nasjonalparker
 • verne naturtyper og økosystemer som ikke vernes godt nok i dag
 • skjøtte vernede områder på en bedre måte
 • prioritere midler til frivillig vern av skog slik at man oppnår større sammenhengende verneområder og vern av et representativt utvalg av naturtyper
 • utrede om staten skal ta over ansvaret for beredskapstiltak i natur/friluftsområder med masseturisme

Vern av havområder

Norge er en hav- og kystnasjon, og forvalter fantastiske naturverdier i sine tre havområder: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det er alvorlig at havområdene og kystsonen er utsatt for et stadig økende press for miljøbelastende og potensielt miljøskadelige aktiviteter.

Kun 2,6 % av territorialfarvannet er vernet, og kun 1,3 % av havområdene utenfor territorialfarvannet er beskyttet. Venstre vil gi større beskyttelse til havområder, habitater og økosystemer gjennom en marin verneplan for Norge.

Planen skal inkludere opprettelse av nasjonalparker til havs. Vi vil intensivere kartlegging og nødvendig vern av kaldtvannskorallrev, og utarbeide en strategi for å redusere konflikten mellom fiskeri, oppdrett og vern av korallrev og andre sårbare hav- og fjordområder.

Venstre vil

 • lage en plan for marine verneområder, med mål om at 10 % av havområdene innenfor territorialgrensen, og omfattende områder utenfor, skal vernes
 • innføre varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder, inkludert i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark

Uberørt natur

I år 1900 hadde Norge omtrent 50 % uberørt natur. I dag er det bare omtrent 11 % inngrepsfri natur igjen.

Disse områdene vil Venstre ta vare på. De er viktige for biologisk mangfold og landskap, og gir mulighet for unike naturopplevelser. Områdenes verdi for friluftsliv, turisme og forskning vil lett kunne forringes ved inngrep.

Derfor er restaurering av forringet natur er et viktig tiltak for å stanse tapet av naturmangfold. For å restaurere naturen, er det avgjørende å klargjøre hva som skal regnes som forringet natur i Norge.

Venstre vil

 • stoppe nedgangen i arealer med inngrepsfri natur og snu det til en økning raskest mulig
 • ha som mål at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres innen 2025
 • reetablere sammenhengende inngrepsfrie naturområder som er viktige for å gjenopprette store sammenhengende trekkruter for villreinen
 • hindre nye, fremmede arter i å etablere seg i Norge. For spesielt skadelige arter må det lages handlingsplaner for bekjemping

Vern av vassdrag

Verneplanen for vassdrag verner 389 vassdragsobjekter mot vannkraftutbygging, og dekker et stort mangfold av vassdrag. Den er et vesentlig bidrag til å bevare et representativt utvalg av den norske vassdragsnaturen.

De senere årene har imidlertid utbyggingen av småkraft lagt et betydelig press på vassdragene i fjordarmene. Venstre mener at Verneplanen for vassdrag i alt for liten grad omfatter den kystnære vassdragsnaturen, og vil sørge for at disse også blir vernet.

Venstre vil

 • utvide verneplanen for vernede vassdrag
 • sørge for at områder som er tilknyttet vernede vassdrag ikke bygges ut
 • utarbeide en verneplan for kystnær vassdragsnatur
 • sørge for at EUs vanndirektiv implementeres på en god måte gjennom mindre bruk av unntak og utsettelse av miljømål for god vannkvalitet

Kysttorsken

Forvaltningsregimet for yrkesfiskere har ført til sterke fiskebestander i blant annet Lofoten og Barentshavet. Ny forskning fra Havforskningsinstituttet viser at bestanden til kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord nå er på et historisk bunnivå.

Nesten tre fjerdedeler av fisken i dette området fanges av fritidsfiskere som ikke er underlagt tilsvarende regime som yrkesfiskere. Venstre mener derfor at det må iverksettes tiltak for å bevare bestanden av kysttorsk i Sør-Norge.

Venstre vil

 • bevare kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord for fremtidige generasjoner
 • innføre midlertidig fredning i gytefjorder og områder for kysttorsk langs kysten fra og med Østfold til og med Telemark
 • vurdere begrensninger i lysfiske, bunnfiske og garnfiske i Oslofjorden / indre Skagerrak i samarbeid med fiskerinæringen
 • innføre lokale fiskeoppsynsmenn underlagt Fiskeridirektoratet, etter modell av Statens naturoppsyn
 • ha en informasjonskampanje rettet mot fritidsfiskere om situasjonen for kysttorskbestanden og om regler for blant annet minstemål, redskap og merking

Truede arter

Et av de mest treffsikre virkemidlene for å stanse tapet av naturmangfold er å gi dyr og naturtyper status som prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Disse virkemidlene fører til redningsaksjoner for arter som er kritisk og sterkt truet av utryddelse, og de forebygger at arter og naturtyper får forverret status. Venstre mener at alle kategorier av truede arter, nær truede arter og ansvarsarter som trenger ekstra beskyttelse av sitt leveområde må få det.

I havområdene er det de helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplanene som er de viktigste verktøyene for å sikre bærekraftig bruk og vern. Forvaltningsplanene skal gi oppdaterte rammer for en økosystembasert forvaltning. Venstre vil sørge for at de oppdateres og revideres jevnlig. I havområdene rundt Svalbard er det avgjørende at vi sikrer tilstrekkelig kunnskap om artsmangfold og bunnvegetasjon. Før vi har den kunnskapen, må vi være svært restriktive med å tillate fiske generelt – og trålfiske spesielt.

Venstre vil

 • inkludere langt flere arter som prioriterte arter og innføre flere utvalgte naturtyper
 • fjerne svartelistede arter
 • ha en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler
 • innføre EUs habitatdirektiv
 • øke de statlige bevilgningene til vern av truede arter