Tema Grønn og bærekraftig økonomi

Norge har god økonomi. Vi går nå inn i en tid med større utsikkerhet, mer ustabile inntekter fra petroleumsvirksomheten og lavere investeringsvilje på sokkelen i norsk økonomisk sektor. Hvis vi skal oppfylle målene fra klimaavtalen i Paris, betyr det også lavere etterspørsel etter norsk olje. Vi er med andre ord inne i en stor og viktig omstillingsperiode.

Venstre mener en bærekraftig økonomisk politikk må ivareta tre hovedhensyn:

    1. For det første må den være framtidsrettet. Politikken vi fører i dag må ha som mål at også barna og barnebarna våre får vokse opp med en skole som sikrer utdanning, et helsevesen som holder dem friske og velferdsordninger som tar dem imot når de faller. Det betyr at vi er nødt til å legge om norsk økonomi slik at den ikke er avhengig av oljen.
    2. For det andre må en bærekraftig økonomi være grønn. En grønn økonomi vil ta vare på jorda vår og være levedyktig også når oljen tar slutt. Det betyr at vi er nødt til å skatte smartere for å stimulere til grønn næringsutvikling og grønn livsførsel.
    3. For det tredje må velferdsstaten skattefinansieres slik at vi ikke tømmer oljefondet. Hvis vi fortsetter dagens trend i pengebruken, vil statsbudsjettet få store underskudd, og oljefondet vil være tomt innen 2050. Det betyr at vi må følge og videreutvikle handlingsregelen for bruk av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

Venstres hovedmål for økonomien er

  • å legge til rette for et høyt velstands- og velferdsnivå gjennom en produktiv økonomi
  • å sørge for at økonomien er bærekraftig, blant annet gjennom å skifte fra rød til grønn skatt
  • å sørge for at alle skal ha mulighet og incentiver til å jobbe
  • føre en ansvarlig finanspolitikk som opprettholder generasjonsrettferdigheten