Tema Ansvarlig bruk av Oljefondet

Ideen om Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland – SPU) kom opprinnelig fra Venstre. Tanken var at rentene av Oljefondet skulle være et tilskudd til statens inntekter, men at kapitalen i fondet skulle stå urørt. Formålet med Oljefondet er en lønnsom forvaltning av fellesskapets formue som sikrer trygg finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter på lang sikt. På den måten sikrer vi at de kommende generasjonene også får del i oljeeventyret. Samtidig kan fondet være et viktig verktøy for å nå større mål, som da Stortinget med Venstre som pådriver besluttet at Oljefondet ikke lenger skal investere i selskaper som har kull helt eller delvis i porteføljen sin.

Venstre mener at handlingsregelen må ligge til grunn for den økonomiske politikken i Norge. For at regelen fortsatt skal være et godt ankerfeste for norsk økonomi, må den moderniseres i tråd med nye utfordringer og faglige anbefalinger. En rask økning av oljepengebruken i dag vil gi behov for innstramminger om bare noen få år. Venstre vil supplere handlingsregelen med en tilleggsregel om gradvis innfasing og begrensing av fondsuttaket for en periode fremover. Slik vil Norge stå bedre rustet til å møte nedgang i oljeindustrien og flere pensjonister.

Venstre vil

  • sørge for ansvarlig og fornuftig bruk av oljepengene
  • at handlingsregelen skal ligge til grunn for den økonomiske politikken
  • redusere handlingsregelen til 3 % og supplere/begrense handlingsregelen i forhold til faktisk avkastning og med regler om gradvis innfasing og begrenset fondsuttak i perioder
  • opprette et uavhengig finanspolitisk råd etter modell fra tilsvarende svensk ordning