Tema Ansvarlig finanspolitikk

De norske statsfinansene er solide på kort sikt. Vi har lav statsgjeld og oljefondet gir oss handlingsrom i finanspolitikken. På lengre sikt står norsk økonomi overfor større utfordringer.

Vi har en befolkning som blir eldre og eldre, og oljepriser som faller og faller. Dette skaper et stort behov for reformer. En fortsatt kraftig vekst i pengebruken vil gi behov for en kraftig omstilling allerede om få år. For Venstre er det viktig med en finanspolitikk som ser de store linjene og som sikrer at også neste generasjon får nyte godt av en sterk velferdsstat.

Vi mener at det ikke vil være rom for store skatteletter i kommende stortingsperiode. Derimot må vi gjøre mer for å skatte smartere, blant annet ved å skatte inntekt mindre, og skatte forurensning mer.

Venstre vil

  • holde skatte- og avgiftsnivået omtrent på dagens nivå, men endre innrettingen slik at vi får et mer effektivt skattesystem
  • forenkle og effektivisere det offentlige slik at det store behovet for ansatte og eksterne konsulenter reduseres
  • legge ned offentlige organer som ikke lenger er nødvendige, og slå sammen organer som utfører samme oppgaver
  • redusere offentlig sektors andel av fastlandsøkonomien fra dagens rekordhøye nivå, gjennom å sørge for at utgiftsveksten i snitt er lavere enn veksten i økonomien