Tema Grønt skatteskifte

Skatt skal finansiere velferdsgodene våre og bidra til omfordeling, men det er også et politisk virkemiddel. Ikke minst er det et viktig verktøy for å gjøre det enklere og lønnsomt å ta klimavennlige valg i hverdagen og i styrerommene til våre bedrifter. For Venstre er ikke et grønt skatteskifte et mål i seg selv, men et sentralt tiltak for å ta markedskreftene aktivt i bruk til fordel for klimaet og konkurranseevnen til industrien vår.

Venstre vil

  • innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten som kompensasjon for eventuelle grønne skatte-/avgiftsøkninger som rammer husholdningene
  • ha en grønn omlegging av det skattemessige saldoavskrivningssystemet der det innføres økt avskrivningssats for nye kjøretøy med nullutslipp (saldogruppe c, d og e)
  • innføre en gjennomgående CO2-avgift som er lik for alle sektorer, og som er på et slikt nivå at Norge tar sin andel av kuttene i klimagassutslippene for å nå 1,5-gradersmålet
  • innføre en arealavgift som reflekter kostnadene ved å bygge ned ulike arealtyper
  • avvikle subsidieordninger som har naturskadelige effekter og bidrar til å redusere Norges mulighet til å nå nasjonale miljømål og møte internasjonale forpliktelser
  • endre NOx-fondet slik at alle som er omfattet betaler like mye for sine utslipp, og redusere forskjellen mellom prisen på utslipp for de som er innenfor NOx-avtalen og de som er omfattet av NOx-avgiften
  • se på veiprising der hvor det er køkostnader og store lokale forurensningsproblemer og hvor man har reelle transportalternativer