Tema Like spilleregler

Et åpent og tilgjengelig marked forutsetter at alle har like muligheter til å delta i konkurransen og at alle er underlagt de samme reglene. Mange sektorer og enkeltpersoner forsøker å skjerme seg fra konkurranse for å oppnå stor markedsmakt slik at de kan presse kunder og leverandører for å øke egen fortjeneste. Venstre vil føre en konkurransepolitikk som forhindrer konsentrasjon av markedsmakt og sikrer konkurranse.

Venstre vil legge til rette for åpen og fri konkurranse med like spilleregler for både små og store bedrifter.

Samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor er en vital del både for utviklingen av det norske velferdstilbudet og for driften av den norske velferdsstaten. Å ha et mangfold av tilbydere, enten det gjelder barnehager, skoler, sykehjem eller barnevernsinstitusjoner, skjerper innovasjonsevnen og øker sjansene for et godt og tilpasset tilbud til flere.

Kvalitet må være viktigere enn effektivitet. Kravene til kvalitet i tjenestene, til kompetanse blant de ansatte og til arbeidsforhold for de ansatte må være de samme uavhengig av hvem som eier tilbudet, og kontrollen må være like god for private som for kommunale tjenester.

I dag er det store forskjeller mellom hvilke krav som stilles til private tilbydere i ulike sektorer. Noen kan ta utbytte når de mottar offentlige tilskudd, andre ikke. Det må være et mål å ha like spilleregler og et forutsigbart regelverk.

Venstre vil

  • sørge for konkurranse i offentlige markeder
  • gi Konkurransetilsynet mulighet til å reagere på konkurransevridninger mellom offentlige og private virksomheter
  • sikre at Norge kan være med på å videreutvikle internasjonale avtaler om fri handel
  • vurdere en innskjerping av konkurranselovgivningen for å hindre at enkeltaktører får en altfor dominerende rolle i det norske markedet
  • tilrettelegge for nyetableringer i eksisterende markeder for å fremme ny og bedre konkurranse
  • ha en helhetlig gjennomgang av statlige krav overfor private og ideelle velferdstilbydere, med sikte på en helhetlig politikk på tvers av sektorer