Tema Et samfunnsansvarlig og åpent oljefond (SPU)

Venstre ønsker at Oljefondet i mye større grad investerer i samfunnsansvarlige og bærekraftige virksomheter, og i fremtidsrettede sektorer som fornybar energi og annen klima- og miljøvennlig virksomhet. I tillegg bør fondet investere mer i fremvoksende markeder. Målet om avkastning må ikke gå på bekostning av menneskerettigheter eller miljø.

I dag investerer Oljefondet en sjettedel av formuen i statsobligasjoner. Denne formen for utlån reguleres ikke av norske eller internasjonale retningslinjer. Derfor mener Venstre at et krav om åpenhet i politiske beslutningsprosesser i utstederlandet må være en forutsetning for at fondet investerer i statsobligasjoner.

Forvalterne av Oljefondet har en viss adgang til å avvike fra de overordnede investeringsvalgene som fastsettes av politiske myndigheter. Den aktive forvaltningen av Oljefondet medfører større risiko og har de siste årene resultert i betydelige tap. Venstre mener at en indeksforvaltning av Oljefondet vil redusere risikoen og innebære en tryggere forvaltning av fellesskapets midler. For å sikre reell uavhengighet bør det etableres et eget styre for Oljefondet som er uavhengig av Norges Bank.

Venstre vil

 • investere mer av SPU i fornybar energi og klimavennlig teknologi
 • åpne for at SPU kan investere i infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til åpenhet, avkastning og langsiktig risiko på linje med resten av fondet
 • stille krav om større åpenhet om og integrering av faktorer knyttet til miljø, samfunn og selskapsledelse (ESG-faktorer) i risikovurderingen ved valg av aksjer og porteføljediversifisering i SPU
 • stille krav til at SPU sine investeringer er i tråd med de konvensjoner som er vist til i menneskerettsloven og andre etiske hensyn
 • opprette investeringsprogrammer med egne mandat rettet mot bærekraftige investeringer i fattige land og lavinntektsland
 • fjerne de geografiske begrensningene i investeringsmandatet til Oljefondet
 • styrke bevilgningene til Etikkrådet slik at rådet kan behandle flere saker og fange opp flere selskaper i fondets portefølje der virksomheten åpenbart bryter med fondets etiske retningslinjer
 • stille krav om grundigere begrunnelser fra Finansdepartementet i tilfeller der departementet ikke velger å følge Etikkrådets tilrådninger
 • ta i bruk «best i klassen-filtrering» for større deler av fondets portefølje
 • utrede avvikling av Folketrygdfondet og eventuelt endre investeringsmandatet til en mer passiv forvaltning
 • etablere et eget styre for Oljefondet som er uavhengig av Norges Bank
 • sikre økt åpenhet rundt Oljefondets aktive eierskapsutøvelse, innsyn i hvilke selskaper Norges Bank Investment Management (NBIM) fører dialog med og hva dialogen dreier seg om
 • innføre åpenhetskrav i utstederlandet for investeringer i statsobligasjoner
 • utrede en overgang fra aktiv forvaltning til en aktiv indeksforvaltning av Oljefondet