Tema Teknologi: Utdanning og kompetanse

Change is the new reality. Den teknologiske utviklingen går fort og teknologiens plass i samfunnet må gjenspeiles i skolen. Digital teknologi har endret samfunnet vårt radikalt og vil fortsette å påvirke hvordan vi utfører våre daglige oppgaver i årene som kommer. Alle elever har behov for en opplæring som gjør dem i stand til å mestre teknologi i hverdagen, ta stilling til dilemmaer som den teknologiske utviklingen skaper, og forstå hvordan teknologi kan fremme eller hemme en bærekraftig utvikling.

Uttalelse vedtatt på Venstres landsmøte på Jessheim 2018. Med forbehold om redaksjonelle endringer.

Last ned PDF av dokumentet «Teknologi – Fantastiske muligheter og store utfordringer.» Vedtatt på Venstres landsmøte 2018
For å møte de nye utfordringene som det digitale samfunnet gir, er det viktig å inneha kompetanse på feltet. Dette gjelder fra utdanningsinstitusjonene ned til elevnivå. Grunnskolen kan svare på disse utfordringene ved å både sikre nødvendig digital kompetanse og – forståelse hos skoleeierne, skoleledelse, lærerne og elevene. Videre er det viktig at arbeidet med digital kompetanse knyttes opp til læreplanene i de enkelte fag og inngår som en integrert del av undervisningen.

Digital teknologi endrer arbeidsbetingelsene på alle områder i samfunnet. Elevene må få erfaring med hvordan digitale hjelpemidler kan være med og støtte opp den enkeltes læring og at hver enkelt får opparbeidet seg bred kunnskap i hvordan digitale verktøy kan anvendes.

Fellesskolen er fremdeles den viktigste arenaen der elevene får tilgang til likeverdig utdannelse og foreldrene får nødvendig informasjon om de digitale utfordringene elevene blir utsatt for. Det er derfor viktig at arbeidet med digital kompetanse intensiveres på dette nivået fordi dette danner grunnlaget for fremtidig deltakelse i yrkesliv og samfunnsliv. Fellesskolen er også en arena for å forhindre et digitalt utenforskap.

Gjennom å tilby valgfag som programmering, vil man tilføre ytterligere digital kompetanse. Programmering er en viktig ferdighet i dagens samfunn, som inngår i de fleste fagområder, fra digital musikk til naturvitenskap og matematikk. Programmering åpner for å utforske komplekse og realistiske modeller av virkeligheten. Det gir også utvidede muligheter til å behandle store datamengder. Å gi elever grunnleggende ferdigheter i programmering er med på å forberede dem for fremtidige yrker, i tillegg til å øke forståelsen for naturvitenskapelige og matematiske problemer.

Den raske utviklingen gjør at vi trenger en proaktiv politikk som tilpasser og moderniserer utdanningssystemet. Bare slik kan vi utnytte mulighetene i ny teknologi og bruke den for å skape en bedre skole og utdanningsløp for kommende generasjoner. Teknologien må være laget slik at alle kan bruke den, og brukes bevisst av skolene for å inkludere alle elever – også de som har sansetap, motoriske eller kognitive utfordringer.

Venstre vil

 • tilrettelegge for studieplasser og PhD-løp med sikte på å utdanne flere norske kryptologer som kan sikkerhetsklareres
 • øke bruken av teknologi som virkemiddel i utdanning, med mål om å legge til rette for læring, forebygge frafall og hjelpe utsatte/sårbare grupper
 • få inn programmering/koding som en del av læreplanen
 • styrke lærerne og skoleledernes kompetanse i elevenes bruk av digitale medier, herunder sosiale medier og nettbasert dialog
 • kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IT pedagogisk i læringsarbeidet
 • skape en digital grunnmur i skolen som sørger for at skoleverket har tilstrekkelige IT-systemer for å støtte lærernes og elevenes digitale kompetanse
 • sørge for at tverrfaglig (naturfags-, realfags- og teknologi-) opplæring, bl. a. IT-undervisning, begynner tidlig i skolen
 • sikre at tverrfarglig digital opplæring starter tidlig i skolen
 • møte behovet for praksisrettede IT-stillinger ved å forsterke eksisterende og introdusere nye it fagskoler
 • øke antall studieplasser innenfor IT-, teknologi- og realfag
 • opprette nye og forsterke eksisterende innovasjons-/inkubasjonssentere og samarbeid mellom industri og høyere utdanning
 • støtte frivillige tiltak for økt digital kompetanse som «Lær Kidsa Koding» (LKK)
 • knytte skoler tettere til private og offentlige teknologimiljøer i lokalmiljøet
 • tilrettelegge for rask og kontinuerlig omstilling med korte og effektive etter- og videreutdanningsprogrammer
 • øke kompetansen hos utdanningsinstusjoner og skoleeiere slik at de er bedre rustet til å evaluere, anskaffe og bytte ut digitale verktøy. Data i digitale verktøy skal være lett å eksportere når systemer byttes ut med nye plattformer
 • støtte frivillige tiltak for økt interesse for nysgjerrighet og vitenskaplig metode, som «Nysgjerrigper», «HvorforDet» og «Lær Kidsa Koding».
 • utdanne flere lærerspesialister med digital kompetanse.
 • skoleeiere må sikre at de har nødvendig kompetanse for å utvikle den digitale skolen