Tema Miljøvennlig sjøfart

Norge har en lang og stolt historie som sjøfartsnasjon. Tilrettelegging for økt bruk av ny teknologi kan gi Norge nye konkurransefortrinn i konkurransen mot andre internasjonale aktører.

Venstre ønsker å legge til rette for utviklingen av og bruken av autonome (selvstyrende) skip i norske farvann. Autonome skip vil øke norsk konkurransekraft grunnet lavere mannskapskostnader, tryggere seilingsruter og energieffektivisering. Venstre vil satse på forskning og utvikling av autonome skip som vil gi Norge et konkurransefortrinn i eksport av teknologien til utlandet.

Venstre vil at mer godstransport overføres fra vei til sjø. Mengden gods som transporteres på sjø og bane bør dobles innen 2030, og sjøtransportens utslipp må halveres i samme periode.

Norge har laget verdens første batteriferge for biler og passasjerer, og Norges maritime klynge er allerede en klimaspydspiss i det grønne skiftet. Dette bidrar til verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Venstre vil øke den statlige satsingen på utvikling av maritime klimaløsninger. Krav om nullutslippsteknologi ved offentlige innkjøp av fergetjenester, aktiv avgiftspolitikk og tilgang på utslippsfrie energi i havner er blant Venstres tiltak for å lykkes.

Venstre vil

 • legge til rette for utviklingen av og bruken av autonome skip i norske farvann
 • bygge ut infrastruktur for utslippsfri og fornybar energi til alle skip, i alle havner
 • etablere mottaksanlegg for kloakk og gråvann i havnene, spesielt i havneanlegg som anløpes av cruiseskip, og arbeide for at skipene pålegges å benytte disse anleggene
 • arbeide for en internasjonal standard for landstrøm for skip
 • vurdere en forurensningsavgift på store skip som legger til i norske byer uten bruk av landstrøm
 • endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes
 • sette i gang planlegging og prosjektering av terminaler for effektiv omlasting mellom skip, jernbane og andre transportmidler
 • sikre nasjonale fiskerihavner prioritering gjennom NTP
 • etablere virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy, som elektriske, hybrid og biogassfartøy, og hydrogen som energibærer
 • at Norge skal utvikle og realisere nullutslippskonsepter for flere skipstyper, blant annet gods-, fiske- og fergefartøy
 • styrke innovasjonslåneordningen i Innovasjon Norge slik at det kan tas høyere risiko i prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg av skip som skal benytte fornybare løsninger
 • stille krav om utslippsfrie eller fornybare alternativer på alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner
 • jobbe for å inkludere klimagassutslippene fra skip i klimaregnskapene