Tema Offensiv kollektivsatsing

Å satse på kollektivtransport er et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene som kan gjennomføres i norske byområder. For at flest mulig skal kunne reise kollektivt, må kommuner, fylker og stat spille på lag slik at nye boligområder, butikker og arbeidsplasser plasseres nær kollektivknutepunkt og stasjoner.

Effektene av kollektivsatsing er størst når vi klarer å redusere biltrafikk. Køprising, økte parkeringsavgifter og økte drivstoffpriser er andre eksempler på trafikkreduserende tiltak. Venstre vil gi økonomisk belønning til kommuner og fylker som når sine miljømål. Venstre vil også gi stor frihet til å avgjøre lokalt hvilke virkemidler som skal brukes, så lenge målene nås.

Venstre vil

  • øke belønningsordningen for storbyene, og utvide ordningen til å gjelde for flere byer og byområder
  • at staten skal betale inntil 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter
  • gi kommuner frihet til å bruke rushtidsavgift og andre trafikkbegrensende virkemidler
  • gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale kollektivtransporten
  • bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, blant annet ved å reservere flere kjørefelt til kollektivtrafikk
  • etablere et nasjonalt samordnet billettsystem på kollektivtransport
  • stille krav om fossilfri kollektivtransport på vei innen 2025
  • arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransporten
  • finne ordninger som kan bedre finansieringen av drift av kollektivtransport i distriktene