Tema Tog og jernbane

Raskere tog

Togene i Norge går ikke raskere i dag enn de gjorde på midten av 70-tallet. For at jernbanen skal bli konkurransedyktig, må reisetiden bli betydelig kortere. Venstre vil bygge ut dobbeltspor som er tilrettelagt for høye hastigheter. Det viktigste formålet med nye dobbeltsporstrekninger er å skape konkurransedyktige jernbanelinjer til Göteborg, Stockholm, København og mellom de største norske byene.

Venstre bidro gjennom jernbanereformen til å ta viktige grep for å utvikle framtidas togtilbud. Bedre koordinering med lokalt kollektivtilbud, langsiktig planlegging av nye linjer og en helhetlig tenkning gir, i kombinasjon med åpning for konkurranse, et bedre tilbud til passasjerene.

Jernbanen skal fortsatt være et offentlig ansvar og staten skal ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.

Venstre vil

 • ha konkurransedyktige høyhastighetsbaner mellom Oslo og landsdelene med de større byene i Norge, og til Stockholm, Göteborg og København
 • skape grunnlag for stor overføring av godstrafikk fra vei til bane gjennom moderne dobbeltsporete baner
 • begynne planleggingen av fjernstrekningene fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger, med sikte på å bygge høyhastighetslinjer for lyntog
 • bygge et jernbanenett med dobbeltspor som er tilrettelagt for høye hastigheter (minst 250 km/t), og som har en halvtimesfrekvens på togavgangene i Intercity-triangelet (Lillehammer, Halden, Skien) innen 2032-2034
 • utrede jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi i Finland

Mer moderne jernbane

Venstre vil modernisere dagens jernbane, og bygge ny infrastruktur som er mer konkurransedyktig. Tog har stort potensial for å bli det foretrukne alternativet på flere strekninger. Framtidas persontog må være ledende på brukervennlighet og kundeservice for å gi passasjerene bedre reiseopplevelser. Raskere og mer moderne togsett vil gjøre reisen enda bedre, og flere vil velge tog fremfor fly og bil.

Venstre vil at jernbanen skal være det foretrukne alternativet i transportsystemet, både for nærtrafikk, fjerntrafikk og godstrafikk.

Venstre vil

 • øke investeringene til jernbanen kraftig fra dagens nivå
 • bygge ut et nytt signalanlegg og styresystem for togtrafikken
 • vedlikeholde og fornye det eksisterende jernbanenettet mellom de store byene i Norge, inkludert sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen
 • konkurranseutsette drift av persontransport på flere jernbanestrekninger der det er hensiktsmessig, og stille krav om høyere avgangsfrekvens der det er mulig
 • erstatte alle dieseltog med nullutslippstog

Lokaltogene

Byer og tettsteder må bygges rundt jernbanestasjonene. Venstre mener at staten bør inngå avtaler med kommunene der staten forplikter seg til jernbaneutbygging, mens kommunene forplikter seg til en miljø- og jernbanevennlig arealpolitikk.

Venstre vil styrke lokaltrafikken rundt de store byene ved å oppgradere strekningen Bergen–Voss, og ved å bygge ny togtunnel under Oslo. På Østlandet bør Citylink være strategien for jernbanebygging. Citylink inkluderer 12 toglinjer rundt Oslo.

Venstre vil

 • utvikle lokaltogtrafikken rundt byene
 • fullføre elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, samt elektrifisere og oppgradere Rørosbanen og Solørbanen som en del av en godsstrategi
 • bygge elektrifisert dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. Mellom Ranheim og Hommelvik skal sporet legges i tunnel
 • bygge ut dobbeltspor på Ofotbanen
 • innføre hydrogendrevne tog på Nordlandsbanen og Raumabanen
 • utrede jernbane i nord
 • opprettholde systemet med konkurranse for godstransport på jernbane
 • få mer transport over på bane ved å øke kapasiteten for godstransport gjennom effektive terminaler, krysningsspor og godsterminaler
 • utvide krysningsspor på viktige linjer for godstrafikk for å tillate godstog på 740 meter i tråd med europeisk standard
 • oppgradere linjen fra svenskegrensen til Halden og samarbeide med nabolandene om den videre togstrekningen, med sikte på å øke godstransporten
 • utbedre fartsbegrensningen for tog gjennom Drangsdalen ved Moi