Tema Trygge og gode veier

Gode veier er en forutsetning for at vi skal være trygge når vi kjører bil og for at vi skal komme oss fram dit vi skal. Nye og utslippsfrie løsninger gjør at biltransport blir mer klimavennlig. Befolkningsvekst gjør imidlertid at kollektive løsninger fortsatt må prioriteres fremfor vei inn mot større tettsteder og byer, samt mellom storbyene.

Venstre mener etableringen av Nye Veier AS var viktig for å få til en mer effektiv og helhetlig utbygging av veinettet. Veibyggingen i Norge har vært stykkevis og delt, noe som har ført til økte kostnader og lengre byggetider enn nødvendig i flere prosjekter.

Venstre er opptatt av bedret trafikksikkerhet for alle og bedret fremkommelighet for næringslivet. Vi ønsker å jobbe for en forenkling av regelverket og en mer effektiv utbygging nye veier og en mer effektiv utbedring av eksisterende veinett.

Prosjektfinansiering av offentlige veipakker og offentlig-privat samarbeid (OPS) bidrar til raskere veibygging. Men kvalitet på veiene er viktig, og vi må stille klimakrav i anleggsprosessen. Venstre vil utrede muligheten for bruk av lokal medfinansiering av store infrastrukturprosjekter, som parkeringsavgift, drivstoffavgift, veiprising og bompenger.

De fleste ulykker i trafikken skyldes rus, høy fart, trøtthet og dårlige trafikkferdigheter. Venstre vil øke bilisters kunnskap og forståelse om risikofylt kjøring. For å få ned tallet på antall drepte og skadede i trafikken, er det nødvendig at transportsystemet fremmer trafikksikker atferd og samtidig beskytter mot fatale konsekvenser av farlig kjøring. Venstre vil også øke kontrollaktiviteten langs veiene.

Venstre vil flytte mer gods fra vei til bane og sjø. Men ikke all godstransport kan overføres til bane, og derfor trenger vi mer miljøvennlige og tryggere løsninger for den transporten som fortsatt må være på veien.

  • bedre vedlikehold av veinettet, og prioritere de mest trafikkerte områdene samt områder der bane og sjø ikke er transportalternativer
  • øke satsingen på tiltak som forhindrer ras, møteulykker, utforkjøringer og påkjørsler av fotgjengere og syklister
  • åpne for prosjektfinansiering av helhetlige veipakker som sikrer næringslivets behov gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS), der det finnes kontantstrøm til å dekke inn lånekostnadene
  • avvikle tilskuddsordningen for bompengeprosjekter
  • utarbeide en offentlig kvalitetsportal for trafikkskoler for å sikre seriøse aktører i bransjen
  • videreføre og styrke ordningen med fergeavløsningsmidler
  • at alle offentlige samferdselsprosjekter skal inneholde en egen klimaanalyse