Tema Utslippsfri transportsektor

Ny teknologi har vist at det er fullt mulig å ivareta folks behov for mobilitet og samtidig kutte klimagassutslippene. Venstre er stolt av at den norske elbilpolitikken fører til at norske forbrukere velger nullutslippsløsninger, og vil fortsette å føre en aktiv avgiftspolitikk som sørger for at flere velger dette.

I påvente av endelig markedsgjennombrudd, er det en offentlig oppgave å bidra til å gjøre det enkelt og trygt å velge nullutslippskjøretøy. Vi må bruke statlige støtteordninger for å stimulere til ny infrastruktur for lav- og nullutslippskjøretøy.

Transportsektoren representerer en sentral del av samfunnsinfrastrukturen og står for viktig verdiskaping både direkte og indirekte. Samtidig utgjør klimagassutslippene fra transport nesten 1/3 av de totale innenlandske utslippene.

Venstre vil

  • videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst fram til 2025
  • gjøre miljøvennlig drivstoff konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff
  • miljødifferensiere bompengesatser og fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp
  • sørge for god infrastruktur for hurtiglading og normallading i hele landet, også for tyngre kjøretøy, fartøy og tog
  • samarbeide med næringslivet for å bygge et landsdekkende nettverk av energistasjoner som tilbyr lading av elbiler og -kjøretøy og drivstoff til bio- og hydrogenbiler og tyngre kjøretøy som går på bio eller hydrogen
  • innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff
  • innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. Unntak gis nødetatene og Forsvaret

Bli medlem

  • Navn