Tema Trygghet og rettssikkerhet

Kriminalitet skaper utrygghet og mistillit i samfunnet. Den beste måten å bekjempe kriminalitet på er å forebygge den.

Forebygging må begynne tidlig. Målrettet innsats overfor barn og unge er særlig viktig, og har bidratt til en nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten senere år. Det er imidlertid aldri for sent, og holdningsarbeid overfor både ungdom og voksne er også viktig for å forebygge vold og ulike former for overgrep.

Oppklaring av forbrytelser er en av statens viktigste oppgaver. Det er viktig både for offeret og samfunnet at forbrytelser oppklares raskt og at gjerningspersonen straffes og rehabiliteres. Venstre mener at straff må stå i forhold til forbrytelsen. I tillegg mener vi soning må inkludere behandling og rehabilitering for å forebygge at folk havner i fengsel igjen og igjen.

Rettsstatens prinsipper må alltid ligge til grunn når staten skal utøve dømmende makt. Etterforskningen og rettergangen må derfor være rettssikker. Enhver er uskyldig til det motsatte er bevist, og en mistenkt som blir uskyldig dømt, er også et offer.

Venstres hovedmål for rettsstaten er

  • å forebygge kriminalitet gjennom holdningsarbeid og målrettet innsats
  • å gjøre juridisk hjelp tryggere og mer tilgjengelig
  • å redusere bruken av isolasjon og fengselssoning og sikre et rehabiliterende straffegjennomføringssystem
  • å bedre kommunikasjonen mellom beredskapsetatene