Tema Advokater og jurister

Advokater utøver et samfunnsoppdrag som forutsetter at man har allmennhetens tillit. Advokater som av ulike grunner ikke anses egnet til å drive advokatvirksomhet, må fratas advokatbevillingen. Venstre vil senke terskelen for å tilbakekalle advokatbevilling og utvide suspensjonsmulighetene. I tillegg vil vi vurdere om retten til å søke ny bevilling skal gjelde i alle typer saker.

Advokaters taushetsplikt legger til rette for at kommunikasjonen mellom klient og advokat kan skje i full fortrolighet, og den er en forutsetning for advokatgjerningen. Advokater må ha mulighet til, på fritt grunnlag, å ivareta sine klienters interesser basert på tilgang til all relevant informasjon. Venstre vil vurdere å åpne for at også jurister kan gi rettsråd dersom dette kan gi et bedre og bredere tilbud samt billigere tjenester til innbyggerne. I tillegg mener vi at «jurist» bør være en beskyttet tittel forbeholdt personer med en bestått mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende

Venstre vil

  • gjøre «jurist» til en beskyttet tittel som er forbeholdt personer med mastergrad i rettsvitenskap
  • senke terskelen for å tilbakekalle advokatbevilling