Tema Klare rammer for politiets metoder

Politiet er og skal være en maktinstitusjon. Politiet må likevel aldri få for mye makt. Vi mener at bruken av tvang overfor borgere aldri må være større enn det som er nødvendig og forholdsmessig. Balansen mellom stat og borgere er det som skiller et demokrati fra andre, mer autoritære styreformer. Venstre vil avvise alle forslag til tiltak som det ikke foreligger dokumentert behov for, og som heller ikke står i rimelig forhold til formålet man ønsker å oppnå.

Vi er kritiske til bruken av samtykke som metode i politiet. Vi må ikke glemme at politiet er en maktinstitusjon, og ubalansen som alltid vil være mellom borger og politi sår tvil om hvorvidt samtykket er frivillig. Derfor er vi kritiske til omfattende bruk av samtykkebasert DNA-testing i straffesaker. Videre er det problematisk med innhenting av samtykke ved rustesting av elever i skolen. Etterforskning av spedbarnsdødsfall bør på den annen side ikke være avhengig av foreldres samtykke.

I Norge har vi lang tradisjon for at politiet skal være sivilt og ubevæpnet. Politiet havner likevel i situasjoner der de er nødt til å kunne beskytte seg selv og andre. Hvis politiet alltid er bevæpnet kan imidlertid terskelen for å bruke våpen synke, og kunne bidra til en generell økning i bruk av våpen. Derfor er Venstre imot generell bevæpning, men støtter tiltak som vil gjøre det lettere for politiet å bli bevæpnet når situasjonen krever det.

Venstre vil

  • evaluere tidligere innførte terrorbestemmelser og avvise innføring av hjemler om tankekriminalisering
  • tillate politiet tilgang til flere våpentyper tilpasset utfordringene de møter, samt grundig trening, men avvise generell bevæpning av politistyrken
  • ha klare og tydelige regler for politiets bruk av infiltrasjons- og provokasjonslignende metoder