Tema Straff og fengsling

Det er, og skal være, belastende å sone fengselsstraff. I dag synes mange at det er vanskelig å komme tilbake til samfunnet etter lang soning, og mange blir løslatt med de samme problemene de hadde da de ble dømt. Venstre mener at fengselsstraff skal kombineres med tilbud om behandling. Spesielt under langvarig soning er det viktig med tilbud som forbereder den innsatte på å vende tilbake til samfunnet. Prøveløslating og permisjoner bør brukes for å myke opp overgangen til det sivile liv. Vi vil også satses mer på utdanning, opplæring og sysselsetting i fengslene. Innsatte skal få mulighet til å holde kontakt med familien under soningen.

I Norge brukes det altfor mye isolasjon. Isolasjon av fanger i kameraovervåket politiarrest (glattcelle) er skadelig for den innsatte og bør begrenses. Venstre vil at isolasjon som hovedregel ikke skal vare lenger enn 24 timer, og at barn under 18 aldri skal settes på glattcelle. Kriminalomsorgens beslutninger må være åpne, godt begrunnede og etterprøvbare. I dag brukes det for mye skjønn når innsatte plasseres i isolasjon. Venstre mener skjønnsadgangen må innsnevres for å sørge for reell klagemulighet over isolasjonsvedtak. Videre vil vi at alle isolasjonsvedtak skal rapporteres slik at man kan ha kontroll på bruken.

Straffegjennomføring med fotlenke – elektronisk kontroll – skal legge til rette for at den dømte får mulighet til å ivareta sosiale og økonomiske forpliktelser mens de straffes. Vi mener at regelverket for elektronisk kontroll bør gjennomgås med sikte på at flere enn i dag kan få sone straffen med elektronisk kontroll.

Venstre vil

  • redusere bruken av glattcelle
  • gjennomgå regelverket med sikte på at fotlenke kan brukes oftere enn i dag
  • tilrettelegge for mer kontakt mellom innsatte og familiene deres ved å lage nasjonale standarder for antall besøksdøgn, telefontid og ved å bedre besøksrommene
  • etablere flere soningsplasser i Norge
  • avvikle ordningen med kjøp av fengselsplasser i andre land for norske statsborgere
  • at utenlandske statsborgere som begår kriminalitet i Norge, bør søkes overført til soning i hjemlandet