Tema Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner foregår ofte over lang tid og etterlater seg traumatiserte kvinner, barn og menn. Venstre mener at det forebyggende arbeidet og hjelpen til ofrene ikke er god nok. Vi vil styrke arbeidet både med å forebygge vold i familier og andre nære relasjoner og å hjelpe dem som blir utsatt for vold fra sine nærmeste. For å få til det trenger vi mer kunnskap og et utvidet samarbeid mellom frivillige organisasjoner, barnehage, skole, helsevesenet og politiet.

Venstre vil

  • sikre behandling for dem som utsettes for vold og overgrep
  • sikre behandling til barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner
  • styrke behandlingstilbudet til voldsovergripere, også i fengsler
  • innføre regler om meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse
  • følge opp dem som aldri møter til skolestart hvis det er mistanke om tvangsekteskap
  • styrke rådgivningstjenesten ved kontoret for voldsoffererstatning