Se framover med Venstre.

Her er våre valgløfter!

Billigere kollektivtrafikk:

Venstre vil kutte prisen på månedskort med 250 kroner.

Vi vil øke det statlige og lokale bidraget til kollektivtransporten, slik at prisene kan kuttes.

Kollektivtransport er bra for miljøet, folkehelsa og lommeboka. Men prisene har steget mer enn andre varer og tjenester de siste årene. Det rammer de som er avhengige av buss, tog eller trikk for å komme seg rundt.

Venstre vil gjøre kollektivtransport billigere og bedre for alle. Vi vil ha lavere månedskortpriser, familierabatt for aleneforeldre og tilpasset tilbud til ulike steder. Venstre vil at flere skal velge kollektivt framfor bil.

Derfor vil Venstre

 • kutte prisen på månedskort på kollektivtransport med minst 250 kroner.
 • ha familierabatt for alle familier – uansett hvordan de ser ut.
 • at frekvens må økes slik at folk kan reise kollektivt til jobb, skole og fritid

Lokalt vern av lokal natur:

Venstre vil stanse naturtapet i kommunene.

Venstre vil verne om naturen i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp.

Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte. Vi vil lage flere parker og grøntareal for folk å nyte.

Venstre vil gi kommunen lov til å verne natur lokalt og beskytte friområdene fra utbygging.

Vi vil ha en balansert utvikling som ikke ødelegger naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

Derfor skal 

 • Kommunen skal få lov til å verne natur lokalt.
 • Ny nærings- og boligutvikling må primært skje ved fortetting av allerede utbygde områder.
 • Kommunen skal innføre arealregnskap
 • Kommunen skal bli arealnøytral.
 • Kommunen skal restaurere mer natur.

En skole som fremmer motivasjon:

Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon.

Venstre vil ha en skole som motiverer elever og lærere. Skolen skal fremme demokrati, kritisk tenkning og samfunnsdeltakelse. Men mange elever mister lysten til å lære og mange lærere slutter i jobben. Det skyldes blant annet dårlig lønn, lite fleksibilitet og mye byråkrati.

Venstre vil gi mer tilpasset opplæring, slik at hver elev får oppfølging og mestring. Vi vil gi mer frihet i skolen, slik at elever kan påvirke sin egen skolehverdag.

Vi vil gjøre læreryrket mer attraktivt, gjennom å tilby flere karrieremuligheter og bedre lønnsbetingelser. Vi vil også styrke støttepersonellet i skolen, som kan hjelpe elever med ulike utfordringer.

Utdanning er viktig for framtida, og derfor må vi gjøre skolen mer motiverende, slik at flere opplever mestring

Venstre vil at

 • Alle elever skal møte en kvalifisert lærer.
 • Kompetanse skal lønne seg og at lærerne sikres en god lønnsutvikling.
 • Lærerne har tid til å skape en spennende og motiverende skole.
 • Elevene møter et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på.
 • At elever opplever mestring i en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.
 • Alle elever skal gå på en skole med skolebygg av god kvalitet.
 • Alle elever har god tilgang på varierte og oppdaterte læremidler, både digitale og fysiske.
 • Alle elever selv kan velge hvilken skole de vil gå på når de begynner på videregående skole.
 • Alle skoler har skolebibliotek med et bredt utvalg av bøker, musikk og læremidler til utlån.
 • At skolene må ha tilgang på utstyr som sikrer at alle elever får vært med på alle aktiviteter.
 • Alle kommuner har praktisk tilrettelagt tilbud for elever som trenger en annen skolehverdag.

En næringsvennlig og serviceinnstilt kommune:

Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser.

Små bedrifter er viktige for Norge. De gir arbeid til over en million mennesker og bidrar til verdiskaping og velferd. Venstre vil gjøre det enklere for små bedrifter å drive i kommunen.

Vi vil kutte unødvendige regler og skjemaer, og gi bedriftene en fast kontaktperson i kommunen. Vi vil også at lover og forskrifter som påvirker næringslivet skal utløpe automatisk hvis de ikke fornyes.

Slik vil vi redusere byråkratiet og skape en mer serviceinnstilt kommune.

Venstre vil

 • Ha raskere saksbehandling i kommunen for næringslivet.
 • Gi bedrifter tilbud om en fast kontaktperson i kommunen som kan svare på spørsmål og hjelpe.
 • Sikre et lokalt næringsfond i kommunen.
 • Sikre nyoppstartede bedrifter tilgang på fleksibelt kontorareal i en oppstartsfase.
 • Redusere skattebelastningen for bedriftene.
 • Innføre «solnedgangslovgivning» for forskrifter som har betydelig innvirkning på næringslivet i kommunen.

«Solnedgangslovgivning» vil i praksis bety at en lov eller forskrift automatisk oppheves eller trer ut av kraft etter en på forhånd bestemt dato dersom det ikke aktivt vedtas at den skal fornyes.

Valgløftene ble vedtatt av Venstres landsstyre 15. april 2023

Din kommune grafikk

Hva mener Venstre
der du bor?

Skriv inn ditt postnummer eller poststed

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt